ระเบียบเกี่ยวกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

มหาเถรสมาคมมีนโยบายให้คณะสงฆ์จังหวัด พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความเหมาะสมในด้านวิปัสสนาธุระ เสนอขอจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.2543 ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด