รายนาม ศปท. ประจำภาค และสำนักฯ ที่ประสงค์ขอรับจัดตั้งเป็น ศปท. ประจำภาค

 
 

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็น ศปท. ประจำภาค แล้ว

ภาค 15

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แห่งที่ 1)  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  ได้รับการจัดตั้งเป็น
  “ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย  (ศปท.) ประจำภาค 15 แห่งที่ 1”  สายสัมมาอรหัง

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในภาคต่างๆ ที่แสดงความจำนงในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ 
ขอรับการจัดตั้งเป็น ศปท. ประจำภาค

 

ภาค 1-2-3

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง แห่งที่ 6  วัดสระแก้ว  ต.บางเสด็จ  อ.ป่าโมกข์  จ.อ่างทอง 14130 
  พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าสำนัก  สายพองยุบ
 2. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แห่งที่ 17  วัดเสาธง  ต.มหาพราหมณ์  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
  พระครูวิบูลจริยากร   สาย...

ภาค 5

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2  วัดกำแพงมณี  ต.โคกสลุด  อ.บางกระทุ่ม  จ.พิษณุโลก 65110 
  พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ ปริปุณฺโณ) จต.สนามคลี  เจ้าสำนัก โทร.  081-046-6132  สายพุทโธ
 2. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก  แห่งที่ 8  วัดตะโม่  ต.บางระกำ  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก  65140  
  พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ ฐานธมฺโม) จต.บึงกอก  เจ้าสำนัก โทร. 086-009-1285  สายพุทโธ

ภาค 6

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1  วัดพระธาตุผาเงา  ต.เวียง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย  57150 
  พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร)  จอ.เชียงแสน เจ้าสำนัก  โทร. 05-377-7151  สาย...

ภาค 7

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2  วัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 
  พระครูภาวนาวิรัช (สุพัน อาจิณฺณสีโล)  เจ้าสำนัก  โทร. 081-793-1954  สาย...

ภาค 10

 1. ศูนย์ฝึกอบรมพระวิทยากร  ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10   บ้านสร้างมิ่ง  ต.หนองเมือง  อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี 34140

ภาค 11

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 วัดคลองตาลอง  ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  30130 
  พระครูโชติวัตรวิมล (สมัย สมโย) จต.ขนงพระ เขต 2  เจ้าสำนัก  โทร. 081-470-0569  สาย...
 2. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 12  วัดศิริพงษาวาส  ต.บ้านกอก  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ  36130
  พระครูปริยัติปัญญาภรณ์ จอ. เจ้าสำนัก   สาย...
 3. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 5  วัดอินทรวนาราม  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000
  พระครูอินทวนานุรักษ์ (สมัย สีลโชโต) รจอ.เมือง  เจ้าสำนัก  โทร. 081-997-9698   สายพองยุบ
 4. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 1  วัดศาลาลอย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000
  พระธรรมโมลี จจ. เจ้าสำนัก ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ศปท.  สาย...

ภาค 12

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรี แห่งที่ 1  วัดบางกระเบา  ต.บางกระเบา  อ.บ้านสร้าง  จ.ปราจีนบุรี  25150
  พระราชภัทรธาดา (ประเทือง ทองเทศ) จจ.  เจ้าสำนัก   สาย...

ภาค 13

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 1  วัดเขาสุกิม  ต.เขาบายศรี  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  22120 
  พระญาณวิลาศ (บุญ สิริปญฺโญ) จอ.ท่าใหม่-นายายอาม  รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. เจ้าสำนัก   โทร. 08-9931-5544  สายพุทโธ
 2. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 3  วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) ต.ท่ากุ่ม  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 
  พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร)  กรรมการบริหาร ศปท.  เจ้าสำนัก  โทร.080-638-6955  สายนามรูป
 3. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 25  วัดเทพบุตร  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 
  พระครูสังฆรักษ์ชัยวัตร อาภาธโร  เจ้าสำนัก  โทร. 085-505-9554   สายมโนมยิทธิ

ภาค 14

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาญจนบุรี แห่งที่ 11  วัดสุนันทวนาราม  ต.ไทรโยค  อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  71150 
  พระอธิการมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าสำนัก  โทร.087-045-7232  สายอานาปานสติ

ภาค 15

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ 20  วัดหุบกะพง  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  76120 
  พระครูวิธานวัชรพงศ์ เจ้าสำนัก  สายพองยุบ

ภาค 16

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 1  วัดชายนา  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช  80000 
  พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ) วิ. กรรมการบริหาร ศปท. เจ้าสำนัก  โทร. 081-894-8051   สายสัมปชัญญปัพพะ

ภาค 17

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพังงา แห่งที่ 2  วัดราษฎร์อุปถัมภ์  ต.บางเหรียง  อ.ทับปุด  จ.พังงา  82180  
  พระครูถิรธรรมรัต เจ้าสำนัก  โทร. 089-866-2039  สาย...

ภาค 18

 1. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสงขลา แห่งที่ 15  วัดคลองเปล  ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
  พระครูโสภณคุณาทร  เจ้าสำนัก โทร. 074-212150, 086-965-8815    สาย...
  มี น.ส. ประไพ  สุภมิตร  เจ้าหน้าที่ สนง.พุทธศาสนาจังหวัดสงขลา  เป็น เลขานุการ  
  และมีรองประธานศูนย์ฯ ดังต่อไปนี้
  1. พระมหาคลี  จารุวํโส  วัดควนกาหลง  จ.สตูล  โทร. 089-159-4047
  2. พระครูเขมวงศ์สานุการ  วัดนิโรธสังฆาราม  จ.ยะลา  โทร. 081-970-3781
  3. พระครูพินิจสมณการ  วัดควนนอก  จ.ปัตตานี  โทร. 081-897-5324
  4. พระครูปภัศร์คุณาทร  วัดท่าลาด  จ.พัทลุง  โทร. 084-397-8455