วัด-ไม่ประจำจังหวัดวัดกุสาวดี

(มหานิกาย)
ต.กลอนโด  อ.ด่านมะขามเตี้ย  กาญจนบุรี 71260
เจ้าสำนัก: พระมหานพพร คนฺธสีโล จร.
 


วัดโพธิธรรมโชติยาราม

(มหานิกาย)
ต.ท่าช้าง  อ.วิเศษชัยชาญ  อ่างทอง 14110
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดสัจจา จนฺทวํโส จร.
 


วัดคูหาสวรรค์

(มหานิกาย)
ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง  พัทลุง 93000
เจ้าสำนัก: พระธรรมวรมุนี (มณฑล กิตฺติโสภโณ) จล., จจ.
 


วัดเครือวัลย์วรวิหาร

(ธรรมยุต)
ต.วัดอรุณ  อ.บางกอกใหญ่  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: พระธรรมวราภรณ์ (มนตรี คณิสฺสโร) จล., จภ.11
 


วัดบางพาน

(มหานิกาย)
ต.บางมัญ  อ.เมือง  สิงห์บุรี 16000
เจ้าสำนัก: พระครูประจิตรธรรมโชติ
 


วัดแก้วมณี

(มหานิกาย)
ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง  อยุธยา 13230
เจ้าสำนัก: พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ (ทะเสนชัด)
 


วัดโคกหลวง

(มหานิกาย)
ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  ราชบุรี 70130
เจ้าสำนัก: พระสมุห์ไพสน ธมฺมรกฺขิโต
 


วัดราชบพิธ

(ธรรมยุต)
ต.วัดราชบพิธ  อ.พระนคร  กรุงเทพฯ 10200
เจ้าสำนัก: สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) จล.
 


วัดบึงพระลานชัย

(ธรรมยุต)
ต.ในเมือง  อ.เมือง  ร้อยเอ็ด 45000
เจ้าสำนัก: พระธรรมฐิติญาณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) จภ.10
 


วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

(ธรรมยุต)
ต.อนุสาวรีย์  อ.บางเขน  กรุงเทพฯ 10220
เจ้าสำนัก: พระธรรมเจติยาจารย์ จภ.8