สำนักปฏิบัติธรรม

ชื่อสำนัก เลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นิกาย
1 วัดศรีสมพรสมสะอาด หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
2 วัดอุดมพัฒนาราม หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
3 วัดหนองภัยศูนย์ หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
4 วัดป่าสหธรรมวนาราม นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 มหานิกาย
5 วัดป่าบรรพต โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 มหานิกาย
6 วัดศิลาอาสน์ หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 มหานิกาย
7 วัดศิริธรรมพัฒนา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270 มหานิกาย
8 วัดสันติธรรมบรรพต นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170 มหานิกาย
9 วัดศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
10 วัดศรีสุมังคลาราม หัวนา เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
11 วัดป่าคำไก่แก้ว หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
12 วัดศรีคูณเมือง ลำภู เมือง หนองบัวลำภู 39000 มหานิกาย
13 วัดป่าเทพมงคล โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 39140 มหานิกาย
14 วัดศรีวิไล หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180 มหานิกาย
15 วัดสว่างวนาราม กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู 39170 มหานิกาย
16 วัดป่ากกค้อ นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 39170 มหานิกาย
17 วัดโนนคำวิเวก นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270 มหานิกาย
18 วัดสว่างกุงทอง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270 มหานิกาย
19 วัดเวฬุวันเทพนิมิต วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู 39170 มหานิกาย
20 วัดทรงธรรมบรรพต วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู 39170 มหานิกาย