ประวัติวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติวัดประชานิยม
วัดประชานิยม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ ถนนถีนานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๒๗ (เอกสารการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง.๒๕๔๙ : ๑๐ -๑๕)
ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออกติดลำธารสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์
พื้นที่แต่ก่อนเป็นป่าช้าโคกกลาง ยังไม่มีผู้ใดถือครองเป็นกรรมสิทธิ์ อยู่ห่างจากชุมชน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)ประมาณ ๕ ก.ม. ต่อมาในปี ๒๔๘๐ พระสุธรรมคณาจารย์ ( หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)ซึ่งเป็นพระกัมมัฏฐาน ศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ธุดงค์มาจากจังหวัดสกลนคร ถึงป่าช้าโคกกลาง เห็นว่าเป็นสถานที่อันสัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงหยุดพักปักกลด บำเพญกรรมฐาน ณ ป่าช้าโคกกลาง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ในสมัยนั้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะบริเวณรอบชานเมืองกาฬสินธุ์ ยังไม่มีวัดสาย พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อยู่เลยแม้แต่วัดเดียว การเข้ามาหยุดพักปักกลดปฏิบัติกรรมฐาน ณ ป่าช้าโคกกลาง ของหลวงปู่แดง จึงเป็นเรื่องแปลกหูแปลกตา ของชาวพุทธบริเวณใกล้เคียง ข่าวการมาของหลวงปู่แดง จึงแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ประชาชนพากันหลั่งไหลไปฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นจำนวนมาก ในลักษณะ “ ตื่น ” พระกรรมฐาน อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน จึงทำให้ป่าช้าโคกกลาง อันปกคลุมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ต้องกลายสภาพเป็นสถานที่อันโล่งเตียนภายใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่น เป็นที่สัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงปู่แดงคิดในครั้งแรกที่ เดินธุดงค์มาถึงภายในเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนการพัฒนาป่าช้าโคกกลางให้เป็นวัด เริ่มต้นขึ้นเมื่อประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในหลวงปู่แดง ประกอบด้วย นายเปรื่อง ยลถวิล,นายภา ยลพันธ์, นายภู ฆารกุล, นายอื๊ด ฆารกุล, นางทองดำ ทองทวี, ได้ร่วมกันจับจองที่ดินแห่งนี้ (ป่าช้าโคกกลาง) แล้วถวายเป็นศาสนสมบัติเพื่อสร้างเป็นวัด โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ทรงให้นามว่า “ วัดประชานิยม ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘
มีเจ้าอาวาสปกครองตามลำดับ ดังนี้
๑. พระสุธรรมคณาจารย์ (แดง ธมฺมรกฺขิโต) พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๕๐๕
๒. พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๒๙
๓. พระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) พ.ศ. ๒๕๓๐ – ปัจจุบัน
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น
 
ที่มา  http://www.thammayoot.com/blog

ขอแนะนำเว็บไซต์ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)  www.watsrijan.com
เว็บไซต์ สำนักงาน เจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต (วัดป่าแสงอรุณ จ.ขอนแก่น)  www.thammayoot.com

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น