ข่าวสาร พระสงฆ์ ภาคอีสาน

ประวัติพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ขอนแก่น

ประวัติพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค๙(ธ)
ประวัติ พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙, ปร.ด., ศน.ด.) www.thammayoot.com
เจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประวัติโดยสังเขป:
๑. นาม-ที่อยู่
ชื่อ พระธรรมดิลก ฉายา สุเมโธ อายุ ๖๖ พรรษา ๔๖ น.ธ. เอก ป.ธ. ๙ วัดป่าแสงอรุณ เลขที่ ๔๔๙ หมู่ ๙ บ้านเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๖-๖๑๙๒, ๐-๘๑๔๘-๖๕๔๗๕, ๐-๘๔๗๙-๖๗๓๖๖

ประวัติวัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติวัดประชานิยม
วัดประชานิยม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ ถนนถีนานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ตาม โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๐๒๗ (เอกสารการขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง.๒๕๔๙ : ๑๐ -๑๕)
ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออกติดลำธารสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์

ประวัติ พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์ ชนุตตโม) วัดป่าวังเลิง

ประวัติ พระครูสุทธิพรหมคุณ (สุทธิพงศ์ ชนุตตโม) วัดป่าวังเลิง
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง
ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 

ประวัติพระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติเจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองรูปปัจจุบัน โดยสังเขป

พระราชปริยัติวิมล (สายัณห์ ปญฺญาวชิโร)

เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) วัดมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

ประวัติวัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติวัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วัดมิ่งเมือง (วัดกลางมิ่งเมือง) แต่เดิมสังกัดคณะมหานิกาย จากประวัติศาสตร์เมืองเสลภูมิได้กล่าวถึงวัดมิ่งเมืองไว้ว่า เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดกลางมิ่งเมือง สังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ไม่มีหลักฐานในการก่อสร้างที่ชัดเจน แต่สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งเมืองเสลภูมิ หรือหลังจากการสร้างเมืองเสลภูมินิคมไม่นานนัก

ประวัติวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น(ธ)

ประวัติวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายนามเจ้าคณะสงฆ์ เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธ)

รายนามเจ้าคณะสงฆ์

เขตการปกครองสงฆ์ เจ้าคณะภาค9 (ธรรมยุต)
พื้นที่ 4 จังหวัด, 38 อำเภอ ,150 ตำบล

ประวัติวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ธ)

ประวัติ วัดป่าแสงอรุณ