การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กก.บริหาร ศปท. และ สปจ. หนกลาง-ใต้ 12-13 มี.ค.58

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่าง วันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ. 2558

12 มีนาคม 2558

06.30 น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
08.00-11.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศปท. โดย พระเทพญาณมงคล รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. และคณะกรรมการ
  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. พิธีเปิดการประชุมฯ โดย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานที่ปรึกษา ศปท. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
14.00-15.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง ภาวะผู้นำ สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด โดย พระพรหมเวที ประธาน ศปท., จภ.15
15.30-16.00 น. กล่าวต้อนรับ ปฏิสันถาร โดย พระธรรมปัญญาภรณ์ จจ.ราชบุรี

13 มีนาคม 2558

06.30 น. ฉันเช้า/รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเจริญภาวนาตามแนว สติปัฏฐาน 4 และ หลักปฏิบัติธรรม เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง โดย พระเทพญาณมงคล รองประธาน ศปท.
09.30-10.45 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หนกลาง โดย พระเทพญาณมงคล  (พระครูวินัยธรวีรภัทร์ พิธีกร)
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. นำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด หนใต้ โดย ผู้แทนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฯ หนใต้  (พระมหาศักฎา สุมโน พิธีกร)
14.00-15.00 น. พิธีปิดการประชุม โดย พระพรหมเวที ประธาน ศปท., จภ.15

หมายเหตุ    พระมหาศักฎา สุมโน พิธีกร  พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมตฺโต ผู้ช่วยพิธีกร

 

. . . . . . . . . . . .

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ของเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้
ประจำปีงบประมาณ 2558

ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2558
. . . . . . . . . . .

1. ชื่อโครงการ “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ของเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2558”

2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติ ธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้รับการจัดตั้งขึ้น โดยมติที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่ว ประเทศ ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นที่ปรึกษา และปัจจุบันมีพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 15 เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 8 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมได้สนอง งานคณะสงฆ์ ในการบริหารการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง
 2. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในการให้ การศึกษาสัมมาปฏิบัติแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประเทศชาติ และความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าคณะปกครองและสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จังหวัด ในการให้การศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม ให้เป็นไปในแนวทางหลักธรรมเดียวกัน
 4. เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการและอื่นๆ แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเท่าที่จะช่วยได้
 5. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถจะกระทำได้ ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบปฏิบัติ/คำสั่งของทางการคณะสงฆ์

การจัดตั้งศูนย์ (ศปท.) เพื่อสนองงานทางการคณะสงฆ์ 5 ประการนั้น ได้รับเมตตาจากมหาเถรสมาคม พิจารณา “รับทราบ” แล้ว

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองผู้เป็นกรรมการที่ปรึกษา ศปท. และผู้บริหาร สนง.พศ. ในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น (ประจำจังหวัด) ได้มีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติ ธรรม
 2. เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง. พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา
 3. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อสนองงานทางการคณะสงฆ์ในการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข และความมั่นคงแก่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม เจ้าคณะปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) และพระวิปัสสนาจารย์ ในอันที่จะยังผลให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน อุปถัมภ์ค้ำจุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางวิชาการและทรัพยากรอันจำเป็นเพื่อการบริ หาร/จัดการ การให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้ได้ประสิทธิผลดี และมีประสิทธิภาพสูง (ด้วยต้นทุนต่ำ คือ ประหยัด)
 5. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าคณะปกครองผู้เป็นที่ปรึกษา ศปท. ได้และเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของแต่ละสำนักปฏิบัติให้เป็นที่เข้าใจและได้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่า หลักและวิธีปฏิบัติภาวนาที่ แต่ละสำนักได้เลือกถือธรรมเป็นอารมณ์แห่งสมถะและวิปัสสนาภาวนาตามจริต อัธยาศัยของตนหรือของแต่ละสำนักนั้น ล้วนดำเนินไปในแนวทางคือปฏิปทา เพื่อความหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้น
 6. เพื่อให้การพระพุทธศาสนาในประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในพระอริยมรรคมีองค์ 8 ) ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้อย่างแท้จริง
 7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง 2 พระองค์ ให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปตลอดถึงชาวโลกอีกด้วย

4. เป้าหมาย

 • เชิงคุณภาพ : เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองทั้งระดับภาค/ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับอาราธนาเป็นกรรมการที่ปรึกษา และ/หรือ กรรมการบริหาร ศปท. เจ้าหน้าที่ของ สนง. พศ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจตรงกันในนโยบายของทางการคณะสงฆ์และของ สนง. พศ. ในอันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ ประสานงานกัน ให้การบริหาร/การจัดการสำนักปฏิบัติประจำจังหวัด สามารถดำเนินโครงการให้การศึกษาอบรมไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8) ตามแนวสติปัฏฐาน 4 แก่สาธุชนพุทธบริษัท และให้สามารถดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย ให้เกิดศรัทธาประสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเอง แก่ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นได้
 • เชิงปริมาณ : เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจากเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ประมาณ 607 รูป และกรรมการบริหาร ศปท. ประมาณ 45 รูป/คน เจ้าหน้าที่ สนง. พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) 100 คน กับผู้ทรงคุณวุฒิ 20 คน รวม 772 รูป/คน

5. คณะผู้บริหาร ศปท.
5.1    คณะกรรมการที่ปรึกษา ศปท.

 • เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก อธิบดีสงฆ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กทม. ประธานที่ปรึกษา

5.2 คณะกรรมการบริหาร ศปท.

 • พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร    ประธานกรรมการ
 • พระธรรมวิมลโมลี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี    รองประธาน
 • พระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่    รองประธาน
 • พระเทพญาณมงคล วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี    รองประธาน
 • พระเทพสิทธิญาณรังษี วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา    รองประธาน
 • พระญาณวิลาศ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี    รองประธาน
 • พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่    รองประธาน
 • พระครูวิสิฐพรหมคุณ วัดพรหมนิวาส จ.นราธิวาส    รองประธาน
 • พระเทพรัตนากร วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา    กรรมการ
 • พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี    กรรมการ
 • พระราชวัลภาจารย์ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี    กรรมการ
 • พระราชพิศาลสุธี วัดโพธิการาม จ.ชุมพร    กรรมการ
 • พระราชภัทรธาดา วัดบางกระเบา จ.ปราจีนบุรี    กรรมการ
 • พระศรีศาสนวงศ์ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร    กรรมการ
 • พระนิโรธรักขิต วัดท่าพระเจริญพต จ.นครสวรรค์    กรรมการ
 • พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย    กรรมการ
 • พระวิชัยธรรมคณี วัดเซกาเจติยาราม จ.บึงกาฬ    กรรมการ
 • พระรัตนวิมล วัดยางน้อย จ.อุบลราชธานี    กรรมการ
 • พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่    กรรมการ
 • พระพิศาลศาสนกิจ วัดเขาศาลาอตุละฐานะจาโร จ.สุรินทร์    กรรมการ
 • พระครูผาสุกิจวิจารณ์ วัดกำแพงมณี จ.พิษณุโลก    กรรมการ
 • พระครูสุวรรณโพธาภิบาล วัดโพธิร้อยต้น จ.ร้อยเอ็ด    กรรมการ
 • พระครูวิภัชธรรมคุณ วัดจระเข้หิน จ.นครราชสีมา    กรรมการ
 • พระครูกิตติสารโกศล วัดทุ่งไก่ดัก (สุวรรภักดี) จ.ตราด    กรรมการ
 • พระครูภาวนาจันทคุณ วัดชายนา จ.นครศรีธรรมราช    กรรมการ
 • พระครูสิริสุตวราภรณ์ วัดป่ามหาไชย จ.สมุทรสาคร    กรรมการ
 • พระครูภัทรสังวรคุณ วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร    กรรมการ
 • พระครูวินัยธรวีรภัทร์ ปริมุตฺโต วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร    กรรมการ
 • พระครูโชติวัตรวิมล วัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา    กรรมการ
 • พระครูวาปีธรรมคุณ วัดหนองโจด จ.นครราชสีมา    กรรมการ
 • พระสมุห์วิเชียร วชิรปญฺโญ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง    กรรมการ
 • พระสมุห์วงศธร จิตตฺปญฺโญ วัดป่าเขาคงคา จ.นครราชสีมา    กรรมการ
 • พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม    กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ        กรรมการ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ         กรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา        กรรมการ
 • พระมหาศักฎา สุมโน วัดป่าวิสุทธิคุณ จ.เพชรบุรี    กรรมการ/เลขานุการ
 • พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 • พระมหากังวาล ธีรธมฺโม วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 • พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย วัดหลวงพ่อสดฯ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 • พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต วัดหลวงพ่อสดฯ    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 • พระใบฎีกาแสนปราชญ์ ฐิตสทฺโธ ศปท.นม.    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นายสุวิชญ โรจนวานิช ไวยาวัจกร วัดหลวงพ่อสดฯ    กรรมการ/เหรัญญิก
 • พระมหาพร้อมไพบูลย์ สุเมธโส วัดหลวงพ่อสดฯ    กรรมการ/ผู้ช่วยเหรัญญิก

6. ผู้อุปถัมภ์/แหล่งทุนสนับสนุนโครงการ

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร โดย พระพรหมเวที เจ้าอาวาส
 • วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส
 • คณะกรรมการบริหาร ศปท. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และพระเถรานุเถระ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตามกำลัง
 • มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย
 • สาธุชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาบริจาคตามกำลังศรัทธา
 • ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

7. ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม พ.ศ.2558 รวม 2 วัน

8. สถานที่จัดประชุมสัมมนา
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส รับเป็นผู้จัดสถานที่ประชุม

9. คณะกรรมการดำเนินงาน

 • คณะกรรมการอุปถัมภ์ ศปท. โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานที่ปรึกษา
 • คณะกรรมการบริหาร ศปท. โดย พระพรหมเวที ประธาน ศปท.
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายพนม ศรศิลป์ กรรมการ ศปท.
 • มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ รองประธาน ศปท.
 • ชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

10. วิธีการดำเนินงาน

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เตรียมการจัดงานการประชุมสัมมนา พร้อมอาราธนาพระมหาเถระมาเป็นประธาน ในการเปิด/ปิด การประชุมสัมมนา
 2. กำหนดหัวข้อและเนื้อหาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 3. ทำหนังสือ (จาก สนง. พศ.) กราบอาราธนากรรมการที่ปรึกษา/กรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และ ผอ. สนง. พศจ. จากทั่วประเทศ ให้มาร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 4. กำหนดและกราบอาราธนา/เรียนเชิญ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ และเสนอแนวคิดการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 5. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ใช้ในการประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดสถานที่สัมมนา ที่พักทั้งภายในอาคารและกลดสำหรับผู้ประสงค์จะอยู่กลด
 6. จัดเตรียมการจัดการโรงครัวถวายภัตตาหาร เช้า–เพล และน้ำปานะ
 7. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนตามความเหมาะสม ให้สาธุชนพุทธบริษัท ทราบเพื่ออนุโมทนา
 8. ดำเนินการประชุมสัมมนา

11. หัวข้อสำคัญในการประชุมสัมมนา

 • การบรรยายหัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด” และ “การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และหลักปฏิบัติธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง”
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พศ. กับการส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์”

12. ประธานในพิธีเปิด – ปิดการประชุมสัมมนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่จะขอให้ทาง สนง. พศ. อาราธนา/เรียนเชิญมาบรรยาย

 • พิธีเปิด – ปิดการประชุม
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานในพิธีเปิดการประชุม
  นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงานการจัดประชุมฯ
  พระพรหมเวที ประธานในพิธีปิดการประชุม
  นายพนม ศรศิลป์ ผอ.พศ. กล่าวถวายรายงานการประชุมฯ
 • การบรรยายเรื่อง “ภาวะผู้นำสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด” โดย พระพรหมเวที ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. และ “การเจริญภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 และหลักปฏิบัติธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง” โดย พระเทพญาณมงคล รองประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ฝ่ายอำนวยการ ผู้บรรยาย
 • การบรรยายหัวข้อ “พศ. กับการส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์” โดย นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

13. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา

 1. ค่าภัตตาหารและน้ำปานะ 110 บาท X 772 รูป/คน X 2 วัน 169,840 บาท
 2. ค่าบำรุงสถานที่/ค่าน้ำ–ไฟ/ เครื่องใช้ในการอยู่พักอาศัย 50 บาท X 772 รูป 38,600 บาท
 3. ค่าพระวิทยากร/วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4,500 บาท X 20 คน 90,000 บาท
 4. ค่าเอกสาร สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์ 250 บาท X 772 รูป/คน 193,000 บาท
 5. ค่ายานพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 1,300 บาท X 772 รูป/คน 1,003,600 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000 บาท
  รวมค่าใช้จ่ายการประชุมสัมมนา     1,515,040     บาท

14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เจ้าคณะปกครองในระดับภาค/จังหวัด เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และ ผอ.พศจ. ประจำจังหวัดต่างๆ จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน สมัครสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือ สนับสนุน อนุเคราะห์ช่วยเหลือการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้สามารถสนองงานของทางการคณะสงฆ์ ดำเนินโครงการการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความเจริญสันติสุขแก่สังคมประเทศชาติ คือ ประชาชน และแก่สถาบันพระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้น
 2. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณวุฒิ และ คุณธรรมของพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่ประชาชนในเขตท้องที่ของตนในการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เข้มแข็ง จริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ได้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง 2 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตสถาพรอยู่ในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนาน
 4. พระภิกษุสงฆ์จักได้สนใจ ใฝ่ใจ ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิและคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทได้ดี และมากยิ่งขึ้น ยังให้สาธุชนพุทธบริษัทจักได้มีศรัทธาประสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ดี ยิ่งขึ้น
 5. ประเทศชาติไทยของเราจักสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมธรรมด้วยพระสัทธรรม 3 คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัททั่วทั้งโลกได้ดียิ่งขึ้น และก็จะเป็นการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงได้ยิ่งขึ้น

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) โดย พระพรหมเวที ประธาน ศปท.
 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการ พศ.
 3. คณะกรรมการวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดย พระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาส
วันที่: 
พฤ, 12 มีนาคม 2015 - ศ, 13 มีนาคม 2015
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ