ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 1/55

 
 

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ.2555  ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2555

07.00 น. ลงทะเบียน
09.30-11.00 น. พิธีเปิดการประชุม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม โดย เจ้าประคุณ  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร) แทน)
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
12.30-13.20 น. กล่าวต้อนรับ/ปฏิสันถาร โดย พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส) เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
13.30-16.00 น. การบริหารจัดการ ศปท. ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูง และ การจัดตั้ง ศปท.ประจำภาคต่างๆ
โดย พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) จภ. 15/ทป.ศปท.  พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ประธาน ศปท.
16.10-18.00 น. ภัยพระพุทธศาสนา กับการป้องกันแก้ไข โดย พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) กรรมการมหาเถรสมาคม

 

ศุกร์ 20 กรกฎาคม 2555

07.00 น. ฉันเช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00-09.00 น. นโยบายการบริหาร/จัดการ และระเบียบวิธีปฏิบัติ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดย พระราชปัญญาโสภณ (สุรชัย สุรชโย) กรรมการ/เลขานุการ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมฯ
09.15-11.00 น. นำประชุมกลุ่มเชิงวิชาการ โดย พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต, พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์), พระมหาศักฎา สุมโน, พระครูสังฆรักษ์สุดใจ และ นายแก้ว ชิดตะขบ ฯลฯ
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.30 น. พิธีปิดการประชุม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

หมายเหตุ    พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) พิธีกร,  พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์) ผู้ช่วยพิธีกร

วันที่: 
พฤ, 19 กรกฎาคม 2012 - ศ, 20 กรกฎาคม 2012
สถานที่: 
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
จังหวัด: 
ราชบุรี

ความคิดเห็น

รูปภาพของ sopanut33

อนุโมทนานะครับ

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ