ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก 21-22 ธ.ค.2555

ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนตะวันออก ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ศุกร์  21 ธันวาคม 2555

08.30-11.00 น. ประชุมกลุ่มคณะกรรมการบริหาร ศปท. โดย พระเทพญาณมงคล ประธาน ศปท. และคณะกรรมการ
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
12.00-13.00 น. ลงทะเบียน เข้ารับการประชุม/รับเอกสาร
13.00-14.30 น. พิธีเปิดการประชุม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
14.45 - 17.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "การเสนอแนวทางปฏิบัติกัมมัฏฐาน 5 สายใหญ่" โดย
 • พระธรรมปริยัติเวที บรรยายสายรูปนาม
 • พระเทพวรมุนี บรรยายสายยุบ-พอง
 • พระเทพญาณมงคล บรรยายสายสัมมาอรหัง
 • พระญาณวิลาส บรรยายสายพุทโธ
 • พระครูโชติวัตรวิมล บรรยายสายอานาปานสติ

เสาร์ 22 ธันวาคม 2555

07.00 น. ฉันเช้า รับประทานอาหารเช้า
08.00-10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักและวิธีการบริหาร/การจัดการ ศปท. ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง และภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
โดย พระเทพญาณมงคล ประธานกรรมการบริหาร ศปท.
และ พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มจร.
11.00 น. ฉันเพล/รับประทานอาหาร
13.00-14.00 น. สรุปผลการประชุม แสดงความคิดเห็น โดย ผู้แทนกลุ่ม
14.00-15.00 น. พิธีปิดการประชุม โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

หมายเหตุ    พระศรีวิสุทธิวงศ์ (สุวิทย์) พิธีกร,  พระครูวินัยธรวีรภัทร ปริมุตฺโต และ พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์) ผู้ช่วยพิธีกร

 


 

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

 

1. ชื่อโครงการ   “โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปี พ.ศ. 2555

2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ และพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นที่ปรึกษา และมีพระเทพญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 1 อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสนองงานของคณะสงฆ์ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการให้การส่งเสริมสนับสนุน ให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติมหาเถรสมาคมได้สนองงานคณะสงฆ์ในการบริหารการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรมให้บรรลุผลดี มีประสิทธิภาพสูง
 2. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานระหว่างสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดในการให้การศึกษาสัมมาปฏิบัติแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ประเทศชาติ และความเจริญมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับเจ้าคณะปกครองและสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในการให้การศึกษาอบรมการศึกษาสัมมาปฏิบัติพระสัทธรรม ให้เป็นไปในแนวทางหลักธรรมเดียวกัน
 4. เพื่อช่วยเหลือทางวิชาการและอื่นๆ แก่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเท่าที่จะช่วยได้
 5. เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ในการช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้เจริญและมั่นคงเท่าที่สามารถจะกระทำได้ ภายในกรอบแห่งพระธรรมวินัย กฎหมายของบ้านเมือง กฎมหาเถรสมาคม และระเบียบปฏิบัติ/คำสั่งของทางการคณะสงฆ์

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) และสนองงานคณะสงฆ์ตามวัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังกล่าว ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ศปท. ได้ดำเนินการ โดยจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์และได้ดำเนินงานด้านต่างๆ จนประสบผลสำเร็จด้วยดี และได้รับเมตตาจากมหาเถรสมาคมพิจารณา “รับทราบ และ อนุโมทนา” แล้ว แต่เนื่องจากแผนแม่บทดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการตามแผน 5 ปี จึงต้องดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป

การดำเนินกิจกรรมของ ศปท. ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด (ศปท.) ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติให้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารควบคู่ไปกับการประชุมและสัมมนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในแต่ละหน เพื่อผลักดันนโยบายและการดำเนินงานตามแผนแม่บทของ ศปท. ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี้

 1. ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำครั้งต่อไป ควรจัดประชุมคณะกรรมบริหาร ศปท. ควบคู่ไปด้วย และหมุนเวียนไปตามภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค และในการจัดการประชุมทุกครั้ง ควรนิมนต์ทั้งเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครอง (ระดับภาค/จังหวัด) และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
 2. ในการประชุมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4/2555) เป็นการประชุมสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก กำหนดสถานที่ ประชุมที่วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส ยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดสถานที่ประชุม และขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตหนเหนือ ภาค 8,9,10,11 และ 7 เข้าร่วมประชุม และเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยกำหนดให้มีการประชุมในวันที่ 21–22 ธันวาคม ศกนี้ ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. ร่วมกับ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สนง.พศ. จะได้พิจารณากำหนดรายละเอียดตามความเหมาะสมต่อไป

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เจ้าคณะปกครองผู้เป็นกรรมการที่ปรึกษา ศปท. และผู้บริหาร สนง.พศ. ในส่วนกลางและในส่วนท้องถิ่น (ประจำจังหวัด) ได้มีโอกาสพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา
 3. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด เพื่อสนองงานทางการคณะสงฆ์ในการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองสันติสุข และความมั่นคงแก่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อเสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม เจ้าคณะปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) และพระวิปัสสนาจารย์ ในอันที่จะยังผลให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน อุปถัมภ์ค้ำจุน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางวิชาการและทรัพยากรอันจำเป็นเพื่อการบริหาร/จัดการ การให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท ให้ได้ประสิทธิผลดี และมีประสิทธิภาพสูง (ได้แก่ ด้วยต้นทุนต่ำ คือ ประหยัด)
 5. เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าคณะปกครองผู้เป็นที่ปรึกษา ศปท. ได้และเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของแต่ละสำนักปฏิบัติธรรมให้เป็นที่เข้าใจและได้รับทราบโดยทั่วหน้ากันว่า หลักและวิธีปฏิบัติภาวนาที่แต่ละสำนักได้เลือกถือธรรมเป็นอารมณ์แห่งสมถะและวิปัสสนาภาวนาตามจริตอัธยาศัยของตนหรือของแต่ละสำนักนั้น ล้วนดำเนินไปในแนวทางคือปฏิปทา เพื่อความหลุดพ้นด้วยกันทั้งนั้น
 6. เพื่อให้การพระพุทธศาสนาในประเทศเจริญรุ่งเรืองด้วยหลักธรรม 3 ประการ คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในพระอริยมรรคมีองค์ 8 ) ให้สามารถเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก ได้อย่างแท้จริง
 7. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง 2 พระองค์ ให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่อาณาประชาราษฎรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และให้แผ่ขยายกว้างไกลออกไปตลอดถึงชาวโลกอีกด้วย

4. เป้าหมาย

 1. เชิงคุณภาพ :  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  เจ้าคณะปกครองทั้งระดับภาค/ระดับจังหวัด ซึ่งได้รับอาราธนาเป็นกรรมการที่ปรึกษาและ/หรือ กรรมการบริหาร ศปท. เจ้าหน้าที่ของ สนง. พศ. ทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ได้มีความเข้าใจตรงกันในนโยบายของทางการคณะสงฆ์และของ สนง. พศ. ในอันที่จะช่วยเหลือเกื้อกูล ร่วมมือ  ประสานงานกัน  ให้การบริหาร/การจัดการสำนักปฏิบัติประจำจังหวัด  สามารถดำเนินโครงการให้การศึกษาอบรมไตรสิกขา (อันมีรายละเอียดอยู่ในอริยมรรคมีองค์ 8) ตามแนวสติปัฏฐาน 4 แก่สาธุชนพุทธบริษัท และให้สามารถดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เกิดศรัทธาปสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเอง แก่ครอบครัว และสังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างมั่นคงถาวรยิ่งขึ้น
 2. เชิงปริมาณ : เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ทุกรูป ที่ได้รับอาราธนาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2555 และเจ้าคณะปกครองระดับภาค/จังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ผู้ได้รับอาราธนาเป็นประธาน ศปท.ประจำภาค และเป็นกรรมการบริหาร ศปท. ประจำภาค และคณะกรรมการบริหาร ศปท. และเจ้าหน้าที่ สนง. พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 780 รูป/คน

5. สถานที่จัดประชุมสัมมนา
ณ วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยพระเดชพระคุณพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

6. ระยะเวลาในการประชุมสัมมนา
    วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2555

7. ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินบริหาร  
 2. จัดเตรียมการวาระและกำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งกำหนดหัวข้อและเนื้อหาการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมอาราธนาพระมหาเถระมาเป็นประธาน ในการเปิด/ปิด การประชุมสัมมนา
 3. ขอให้ สนง. พศ. ทำหนังสืออาราธนากรรมการที่ปรึกษา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และ ผอ.พศจ. ในเขตการปกครองของเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 4. มีหนังสือจากกรรมการเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ศปท. อาราธนาคณะกรรมการบริหารไปร่วมประชุม
 5. อาราธนา/เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายถวายความรู้ และนำประชุมกลุ่ม
 6. เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ใช้ในการประชุมสัมมนา รวมทั้งจัดสถานที่ประชุม/สัมมนา  อาหารและที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
 7. ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนให้สาธุชนพุทธบริษัท ทราบเพื่ออนุโมทนา
 8. ดำเนินการประชุมสัมมนา
 9. ประเมินผลการประชุมสัมมนา

8. หัวข้อสำคัญในการประชุมสัมมนา

 1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ในหัวข้อ “การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศปท.ประจำภาค/รูปแบบการบริหาร/จัดการศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ประจำภาค  ที่ได้ดำเนินมาแล้ว ปัญหาและข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในอนาคต” พร้อมทั้งขอมติ ในที่ประชุมด้วย
 2. การบรรยาย หัวข้อ “การบริหาร/จัดการ และการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ให้ได้ประสิทธิผลที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง” และ “ภัยต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”
 3. การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเสนอแนวทางการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 ใหญ่”

9. ประธานในพิธีเปิด-ปิด การประชุมสัมมนา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 1. พิธีเปิด/ปิดการประชุม อาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หรือผู้ที่ได้รับบัญชามอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน (เช่น พระเดชพระคุณ พระพรหมสุธี, พระพรหมเวที หรือพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นต้น)  เป็นประธานในพิธีเปิด/ปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยขอให้ทาง สนง. พศ. เป็นผู้อาราธนา
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศปท.
 3. การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักและวิธีการบริหาร/จัดการ ศปท. ให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง  บรรยาย โดยพระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท.
 4. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอแนวทางการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 5 ใหญ่ โดย
 • พระธรรมปริยัติเวที จภ.15 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม บรรยายสาย รูป-นาม
 • พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม จ.นครพนม บรรยายสาย ยุบ-พอง
 • พระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหาร ศปท. บรรยายสาย สัมมาอรหัง
 • พระญาณวิลาส เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี บรรยายสาย พุทโธ
 • พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง จ.นครราชสีมา บรรยายสาย อานาปานสติ
 1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ภัยพระพุทธศาสนาและการป้องกันแก้ไข โดยพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดี มจร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

10. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา

 1. ค่าภัตตาหารและน้ำปานะ 110 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 780 รูป/ท่าน X 2 วัน 171,600 บาท
 2. ค่าบำรุงสถานที่/ค่าน้ำ–ไฟ/เครื่องใช้ในการอยู่พักอาศัย 70 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 780 รูป/ท่าน 54,600 บาท
 3. ค่าพระวิทยากร/วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 4,000 บาท X 10 ท่าน 40,000 บาท
 4. ค่าเอกสาร สื่อการสอน และวัสดุอุปกรณ์ 150 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 780 รูป/ท่าน 117,000 บาท
 5. ค่ายานพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 1,500 บาท X จำนวนผู้เข้าประชุมสัมมนา 780 รูป/ท่าน 1,170,000 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000 บาท
  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,573,200 บาท

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เจ้าคณะปกครองในระดับภาค/จังหวัด  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรม และผู้อำนวยการ สนง.พศจ. จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  สมัครสมานสามัคคี  ให้ความร่วมมือ  สนับสนุน  อนุเคราะห์ช่วยเหลือการบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  ให้สามารถสนองงานของทางการคณะสงฆ์  ดำเนินโครงการการให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่สาธุชนพุทธบริษัท  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้เกิดความเจริญสันติสุขแก่สังคมประเทศชาติ คือ ประชาชน  และแก่สถาบันพระพุทธศาสนา  สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างได้ผลดี  มีประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้น
 2. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ได้รับทราบนโยบายการบริหาร/จัดการของทางการคณะสงฆ์ และของ สนง.พศ. เพื่อให้สำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสามารถบริหาร/จัดการสำนักปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณวุฒิ และ คุณธรรมของพระวิปัสสนาจารย์ให้สูงขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ  เพื่อให้การศึกษาอบรมธรรมปฏิบัติแก่ประชาชนในเขตท้องที่ของตนในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้เข้มแข็ง จริงจัง  ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ได้เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง 2 พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงมีพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตสถาพรอยู่ในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นร่มโพธิ์ทองปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนาน
 4. พระภิกษุสงฆ์จักได้สนใจ  ใฝ่ใจ  ในการศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา  ช่วยเพิ่มพูนคุณวุฒิและคุณธรรมให้เป็นที่พึ่งทางใจแก่สาธุชนพุทธบริษัทได้ดีและมากยิ่งขึ้น  ยังให้สาธุชนพุทธบริษัทจักได้มีศรัทธาประสาทะในการศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้น
 5. ประเทศชาติไทยของเราจักสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมธรรมด้วยพระสัทธรรม 3 คือ พระปริยัติสัทธรรม พระปฏิบัติสัทธรรม และพระปฏิเวธสัทธรรม  แก่สุชนพุทธบริษัททั่วทั้งโลกได้ดียิ่งขึ้น  และก็จะเป็นการสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญและมั่นคงได้ยิ่งขึ้น

12. ผู้รับผิดชอบ/ผู้สนับสนุนโครงการ

 1. คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งประเทศไทย (ศปท.)  โดย พระเทพญาณมงคล  ประธาน
 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย
 • นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผอ.กองพุทธศาสนาศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • และ นายแก้ว ชิดตะขบ หัวหน้าส่วนการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา พศ.
 1. คณะกรรมการวัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาส เป็นประธาน
วันที่: 
ศ, 21 ธันวาคม 2012 - ส, 22 ธันวาคม 2012
สถานที่: 
วัดพระธาตุพนม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม นครพนม
จังหวัด: 
นครพนม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ