วันที่ ๒๙ พ.ค.- ๔ มิ.ย. งานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ประจำปี

 

 
๑.  โครงการ
            โครงการงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานประจำปี  ครั้งที่ ๔๓
 
๒.  หลักการและเหตุผล
            ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา  เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔  ในสัมปชัญญบรรพ  ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๐๕  โดยพระคุณอาจารย์พระครูภาวนานุศาสก์ (ธมฺมธโรภิกขุ)    และในปี พ.ศ.๒๕๑๒  มีการจัดการประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานทั่วประเทศครั้งแรก  โดยได้รับประทานเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ขณะดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระวันรัต เสด็จมาเป็นประธานเปิดการประชุม   การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผลให้หลักการปฏิบัติธรรมในแนวมหาสติปัฏฐาน ๔ เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวาง  จึงได้จัดงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานขึ้นทุกปี  ปัจจุบันนับเป็นปีที่ ๔๓   พร้อมทั้งเป็นการครบ ๕๐ ปีของการเผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐาน ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ ในสัมปชัญญบรรพ ของพระคุณอาจารย์พระครูภาวนานุศาสก์ (แป้น ธมฺมธโร) 
           ด้วยปี พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นปีมหาธัมมาภิสมัย พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คณะสงฆ์ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา ขอสนองงานแก่คณะสงฆ์มหาเถรสมาคมในหน้าที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงดำริให้โครงการงานประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานประจำปี ครั้งที่ ๔๓  เป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   โดยการเผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติพร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติบูชาแก่พระโยคาวจรเพื่อรำลึกถึงพระคุณในวันตรัสรู้ธรรม  ตลอดถึงพระบริสุทธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          นอกจากนี้กิจกรรมของโครงการได้เอื้อต่อพุทธศาสนิกชนในการร่วมบุญกุศลปฏิบัติบูชา ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสตรัสรู้ครบ ๒,๖๐๐ ปี  และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา  และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
 
๓.  วัตถุประสงค์
          ๑.  เป็นโครงการต่อเนื่องของศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา เพื่อการเผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติในมหาสติปัฏฐาน ๔  อริยมรรคมีองค์ ๘
          ๒.  เพื่อถวายโอกาสแก่พระภิกษุสงฆ์ในการทำความเข้าใจและฝึกประพฤติปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานในแนวมหาสติปัฏฐาน ๔  เพื่อ
                ส่งเสริมความมั่นคงให้เกิดขึ้นในบวรพระพุทธศาสนา 
          ๓.  เพื่อถวายโอกาสแก่พระภิกษุสงฆ์  และ เปิดโอกาสแก่พุทธศาสนิกชน  ในการเรียนรู้หลักมหาสติปัฏฐาน ๔  อริยมรรคมีองค์ ๘  และปฏิบัติบูชา  เพื่อ
                ร่วมเฉลิมฉลองวาระมหาธัมมาภิสมัยพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี  แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
          ๔.  เพื่อเป็นโอกาสแก่พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศลน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเจริญ
               พระชนมพรรษา   ๘๕ พรรษา    และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ทรงเจริญ  พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา 
 
๔.  กำหนดการ
           วันอังคาร  ที่  ๒๙  พฤษภาคม  -  วันจันทร์ ที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๕   รวม  ๗  วัน 
           ณ  ลานธรรม  ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน   สวนพุทธธรรม  วัดชายนา  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
            พระภิกษุ สามเณร   ลงทะเบียน ณ อาคารสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  แห่งที่ ๑   ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดชายนา
            พุทธศาสนิกชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน  ให้บวชปฏิบัติธรรมถือศีล ๘  ลงทะเบียน  ณ จุดลงทะเบียนจัดบวช  อาคารสหกรณ์วัดชายนา
 
            โทรศัพท์   ๐-๗๕๓๔-๗๔๘๐   ๐-๗๕๓๑-๐๘๑๒

วันที่: 
อ, 29 พฤษภาคม 2012 - จ, 4 มิถุนายน 2012
สถานที่: 
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน สวนพุทธธรรม วัดชายนา
จังหวัด: 
นครศรีธรรมราช

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เนื้อหาของข้อมูลนี้ถูกรักษาเป็นความลับและไม่แสดงต่อสาธารณะ