ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม ประจำปี 2554

สอนตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โทร. 0-3877-2132, 0-3877-2944, 0-3831-2608

คุณบุญเลิศ เปรมจิต, คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

 

วัน.....เดือน.................. วิทยากร

30 ธค. 2553 - 1 มค. 2554 (3 วัน) คุณแม่ชื่นจิต กาญจนากาศ และคณะ
14 - 18 มค. 2554 พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯ ศูนย์ 3)
21 - 23 มค. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
28 มค. - 1 กพ. 2554 พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4)

11 - 13 กพ. 2554 อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธฯ
18 - 20 กพ. 2554 อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
24 - 27 กพ. 2554 รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน 60 คน, อายุ 17 ปีขึ้นไป, ต้องอยู่ครบ4วัน)

3 - 6 มีค. 2554 อ.วัลลภ ชวนปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00 น.)
14 - 20 มีค. 2554 พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ

8-10 เมย. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
13 - 16 เมย. 2554 อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (วันสงกรานต์) (บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
21 - 24 เมย. 2554 รศ.จำเนียร ช่วงโชติ (รับไม่เกิน 60 คน, อายุ 17 ขึ้นไป, ต้องอยู่ครบ 4 วัน)

30 เมย. - 2 พค. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะ (บ.นูทริเดอร์ม (สถาบัน TNA) เจ้าภาพอาหาร)
12 - 18 พค. 2554 อ.วัลลภ ชวนปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 10.00 น.)
26 พค. - 4 มิย. 2554 พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก และคณะ เป็นวิปัสสนาจารย์) - ดูหมายเหตุ

10 - 12 มิย. 2554 อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพอาหาร)
16 - 19 มิย. 2554 รศ.จำเนียร ช่วงโชติ(รับไม่เกิน 60 คน, อายุ 17 ขึ้นไป, ต้องอยู่ครบ 4 วัน)
24 - 26 มิย. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

2 - 8 กค. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา, อ.วรพล ฝ่ายอุประ
15 - 17 กค. 2554 อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
21 - 24 กค. 2554 อ.วัลลภ ชวนปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00 น.)

5 - 7 สค. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะ (คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญกุล และครอบครัว เจ้าภาพอาหาร)
12 - 14 สค. 2554 อ.สุรชัย แซ่อิง, อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ (วันแม่) (บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
19 - 21 สค. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

2 - 4 กย. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
9 - 11 กย. 2554 อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะยุวพุทธ
22 - 25 กย. 2554 รศ.จำเนียร ช่วงโชติ(รับไม่เกิน 60 คน, อายุ 17 ขึ้นไป, ต้องอยู่ครบ 4 วัน)

7 - 9 ตค. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
14 - 16 ตค. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
21 - 24 ตค. 2554 อ.วัลลภ ชวนปัญโญ, อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา 17.00น.)
27 -31 ตค. 2554 พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯ ศูนย์ 3)

4 - 6 พย. 2554 อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ, อ.สุทธิวัสส์ คำภา
11 - 13 พย. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
19 - 23 พย. 2554 พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4)
25 - 27 พย. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

3 - 5 ธค. 2554 อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณวิโรจน์ จิตภิรมย์ลาภ เจ้าภาพ)
9 - 11 ธค. 2554 อ.สุทธิวัสส์ คำภา และัคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
20 - 25 ธค. 2554 พระมหาประธาน จนฺทสาโร และัคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
30 ธค. 2554 - 1 มค. 2555 อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ, อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณวิโรจน์, คุณธงไชยพัฒน์, คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพ)

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

ผู้ที่จะเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดย พญ. ผกา วราชิต วันที่ 26 พค.- 4 มิย. 2553 (10 วัน) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ 10 วัน 9 คืน, มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน, เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ 1 ชั่วโมง, เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอนโดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม, งดพูดตลอดการอบรม
 2. ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร 0-2585-5084 (เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19-21 น.) หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต 273/15 ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. 10900  ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน และรหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร (ถ้ามี)  จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม (26 พค.)
 3. ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ 10 วัน ให้ไปเข้าคอร์สของ พญ.ผกาฯ แบบ 5 วันในคอร์สอื่นก่อน

ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน ของ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ควรสมัครล่วงหน้า เพราะรับจำนวนแค่ 60 คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
 2. ต้องมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป
 3. ต้องอยู่ครบ 4 วัน (วันแรก เริ่มเวลา 08.30 น. วันสุดท้าย เลิกเวลา 16.30 น.) หากมาสาย อยู่ไม่ครบ 4 วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน
 4. ผู้หญิงให้สวมกางเกง

รายการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ

รายการกรรมฐานประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ 3 วัน

คำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติ

 • ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน (หากไม่มี วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ผู้หญิงใส่กางเกงได้
 • ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
 • มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า  ควรมาถึงก่อน 9.00 น. ของวันเริ่มปฏิบัติ
 • ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว
 • มีเครื่องนอนให้พร้อม
 • อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี
 • ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล 8 ไม่ได้ให้บอก รับศีล 5 แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
 • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทุกรายการ เข้าปฏิบัติได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้ามบอกบุญเรี่ยไร ใครใคร่จะทำบุญให้ไปทำด้วยตนเองที่กุฏิธุรการ
 • ห้ามทรงเจ้าเข้าผี
 • งดพูดมาก

เส้นทางการเดินทาง

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 119+100 ม. (เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้ายขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ 2 กิโลเมตร, เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ 500 เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมัน ESSO และปั้ม ปตท. (JET เก่า) ประกบอยู่  ทางเข้าวัดอยู่กลางมีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้ายเข้าวัด ตรงมาประมาณ 100 เมตรเลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ 300 เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลยไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 (ป.1) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ 100 บาทไม่แนะนำให้นั่ง ป.2 เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมนบางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ 40 บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม "ด้านบนเขา"  อย่าลืมบอก ไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางศรีราชา, แหลมฉบัง, พัทยา หรือสัตหีบ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ปฏิบัติธรรมได้

(คำค้นในอินเตอร์เนตเพื่อดูเส้นทางการเดินทาง "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
หรือตรงไปที่นี่  http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom
หรือที่นี่ก็ได้   http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=tonpo&group=1)

 

*ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริง  ไม่มีธุรกิจใดๆ แอบแฝง*

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบ ดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต "ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom

วัน..... เดือน.................. วิทยากร

............................ มกราคม ๒๕๕๕

๓๐ ธค. ๒๕๕๔ - ๑ มค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา(คุณวิโรจน์ , คุณธงไชยพัฒน์ , คุณพลอยชนกภรณ์ เจ้าภาพอาหาร)
๒๗-๓๑ มค. ๒๕๕๕ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๓-๕ กพ. ๒๕๕๕ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธ
๙-๑๒ กพ. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๑๗-๑๙ กพ. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)

๒-๘ มีค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันมาฆะบูชา – ปฏิบัติเข้ม
๑๖-๒๒ มีค. ๒๕๕๕ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๒๙มีค.-๑เมษ. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๖-๘ เมษ. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๓-๑๕ เมษ. ๒๕๕๕ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๘ เมษ.- ๑พค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม

๑๐-๑๓ พค. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๑๘-๒๐ พค. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๖ พค.-๔ มิย. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์) - ดูหมายเหตุ ๒

๘-๑๐ มิย. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๓-๑๗ มิย. ๒๕๕๕ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร (ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๒๐-๒๔ มิย. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม– ปฏิบัติเข้ม

๖-๘ กค. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๓-๑๙ กค. ๒๕๕๕ อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ
๒๖-๒๙ กค. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๒-๕ สค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๑๐-๑๒ สค. ๒๕๕๕ อ.สุรชัย แซ่อิง , อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๑๘-๒๒ สค. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๗-๙ กย. ๒๕๕๕ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๐-๒๓ กย. ๒๕๕๕ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ การเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๘-๓๐ กย. ๒๕๕๕ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๕-๗ ตค. ๒๕๕๕ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธ
๑๑-๑๔ ตค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๒๖-๒๘ ตค. ๒๕๕๕ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๒-๔ พย. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๐-๑๔ พย. ๒๕๕๕ พญ.ผกา วราชิต (วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)
๑๙-๒๕ พย. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม– ปฏิบัติเข้ม

๑-๕ ธค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม – ปฏิบัติเข้ม
๘-๑๐ ธค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๒๐-๒๖ ธค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๓๐ ธค.๒๕๕๕-๑ มค ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา

ปฏิทินนี้ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ ๑ ทุกรายการ เข้าปฏิบัติได้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ห้ามบอกบุญเรี่ยไร ใครใคร่จะทำบุญให้ไปทำด้วยตนเองที่กุฏิธุรการ

หมายเหตุ ๒ **ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการวันที่ ๒๖ พค.- ๔ มิย.(๑๐วัน) พญ.ผกา วราชิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ รับเฉพาะผู้ที่อยู่ได้ครบทั้ง ๑๐วัน
๒ ต้องส่งใบสมัครก่อน ที่โทรสาร ๐-๒๕๘๕-๕๐๘๔(เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา ๑๙-๒๑ น.)
หรือทางไปรษณีย์ที่ พญ.ผกา วราชิต ๒๗๓/๑๕ ซ.พงษ์เพชรนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น จตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
ใบสมัครให้บอก ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ที่ชัดเจน+รหัสไปรษณีย์, เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร(ถ้ามี)
จะมีใบตอบรับส่งไปให้ ให้นำใบตอบรับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันเริ่มปฏิบัติธรรม(๒๖พค.)
ผู้ที่ไม่สะดวกอยู่ครบ ๑๐วัน ให้ไปเข้าคอร์สของพญ.ผกาฯ แบบ ๕ วันในคอร์สอื่นก่อน
หมายเหตุ ๓ ผู้ที่จะเข้าอบรมรายการของ รศ. จำเนียร ช่วงโชติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑ สมัครล่วงหน้าก่อนก็ดี เพราะรับจำนวนแค่ ๖๐ คน โดยสมัครทางโทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ด้านบน
๒ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๓ ต้องอยู่ครบ ๔ วัน (วันแรกเริ่ม ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายเลิก ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ ๔ วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ อาจารย์วัลลภ ชวนะปัญโญ
เน้นการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อประโยชน์สูงสุด ควรอยู่ครบ

รูปภาพของ อาคันตุกะ

ปฏิทินปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน ณวัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ทำตามแนวคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๗-๒๑๓๒ , ๐-๓๘๗๗-๒๙๔๔ , ๐-๓๘๓๑-๒๖๐๘
คุณบุญเลิศ เปรมจิต , คุณสุรชัย แซ่อิง ผู้ขออนุญาต-รับผิดชอบดำเนินงานและประสานงาน

คำค้นในอินเตอร์เนต"ปฏิทินปฏิบัติธรรม" "เขาพุทธโคดม" "ต้นโพธิ์ต้นไทร"
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=watkhaobhuddakodom

วัน..... เดือน..................วิทยากร

............................ มกราคม๒๕๕๖

๑-๕ ธค. ๒๕๕๕ พระมหาประยูร ปญฺญาวชิโร และคณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม – ปฏิบัติเข้ม
๘-๑๐ ธค. ๒๕๕๕ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๒๐-๒๖ ธค. ๒๕๕๕ อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ , อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)
๓๐ ธค.๒๕๕๕-๑ มค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา

๒๖-๓๐ มค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๕-๑๗ กพ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๒๓-๒๖ กพ. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๗.๐๐น.)

๑๕-๒๑ มีค. ๒๕๕๖ พระครูภาวนาปัญญาสาร และคณะ
๒๒-๒๔ มีค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ , อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๒๘-๓๑ มีค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๕-๗ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค) อ.สันทนา ฐิติรังษี เจ้าภาพ
๑๓-๑๕ เมษ. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ(วันสงกรานต์)(บจก.สวีทเจ อินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๖-๒๘ เมษ. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ซินิทมอร์ , เดกเคอร์สตูดิโอ โดยคุณนิติพัฒน์ ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๓-๕ พค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๑๐-๑๒ พค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๖-๑๙ พค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๓ พค.-๑มิย. ๒๕๕๖ พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณพระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต พระอาจารย์สว่าง ติกฺขวีโร เป็นวิปัสสนาจารย์ รับเฉพาะผู้อยู่ได้ครบสิบวันเท่านั้น

๗-๑๑ มิย. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)
๑๔-๑๖ มิย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (คุณปิยดา อิฐรัตน์เจ้าภาพ)
๒๑-๒๓ มิย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๒๖-๓๐ มิย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ไอคอน เพอร์เฟค โดยคุณสปันนา ตั้งประภาชัยกุล เจ้าภาพ)

๕-๗ กค. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภา และคณะ(กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๐-๑๔ กค. ๒๕๕๖ อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ
๒๐-๒๓ กค. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภชวนะปัญโญ) ,อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (วิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๒๕-๒๘ กค. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)

๑๐-๑๒ สค. ๒๕๕๖ อ.สุรชัย แซ่อิง ,อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(วันแม่) (บจก.สวีทเจอินดัสทรี เจ้าภาพใหญ่)
๒๔-๒๘ สค. ๒๕๕๖ พญ.ผกา วราชิต(วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔)

๑๓-๑๕ กย. ๒๕๕๖ อ.สุทธิวัสส์ คำภาและคณะ (กรรมฐานประยุกต์ และธรรมชาติบำบัดโรค)
๑๙-๒๒ กย. ๒๕๕๖ รศ.จำเนียร ช่วงโชติการเจริญสติสัมปชัญญะ-เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางาน (อายุ๑๗ขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ๔วัน)
๒๕-๒๙ กย.๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(สเกียรติเจริญค้าของเก่า เจ้าภาพ)

๔-๖ ตค. ๒๕๕๖ อ.ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์ ,อ.มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ และคณะยุวพุทธฯ
๑๑-๑๓ ตค. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์และคณะ (การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)
๑๖-๒๐ ตค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ท็อปเซรามิค เจ้าภาพ
๒๓-๒๗ ตค. ๒๕๕๖ พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร(ยุวพุทธฯศูนย์๓)

๑-๕ พย. ๒๕๕๖ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์(อ.วัลลภ ชวนะปัญโญ) , อ.ภัทรนิธิ์วิสุทธิศักดิ์ (รับเฉพาะผู้เคยผ่านการอบรมวิปัสสนาโดยปรมัตถ์)
๘-๑๐ พย. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา (พระภัทรศักดิ์ ,ครอบครัวจตุพร เจ้าภาพ)
๑๑- ๑๗ พย. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม (ผาแดงตรวจสภาพ โดยคุณรัตนวรรณอินทวงศ์ , ป้าแย้ม เจ้าภาพ)
๒๒-๒๔ พย. ๒๕๕๖ อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ และคณะ(การอบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุข)

๔-๘ ธค. ๒๕๕๖ อ.แม่ชีนราศรี จตุพร ,อ.วรพล ฝ่ายอุประ , อ.สุทธิวัสส์ คำภา
๑๙-๒๕ ธค. ๒๕๕๖ คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม(บจก.ธิปทอปแพคกิ้งเมทอุตสาหกรรม เจ้าภาพ)
๓๐ ธค.๒๕๕๖-๑มค ๒๕๕๗ อ.แม่ชีนราศรีจตุพร , อ.วรพล ฝ่ายอุประ ,อ.สุทธิวัสส์ คำภา
คำแนะนำการสมัครเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆ

การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนพัฒนางานโดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ
ผู้เข้ารับการอบรม
๑ เพื่อความสะดวกควรสมัครล่วงหน้าทางจดหมายหรือโทรศัพท์
๒ แต่ละครั้งรับจำนวน ๖๐ คน
๓ ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๗ ปีขึ้นไป
๔ ต้องอยู่เข้ารับการอบรมครบทั้ง ๔ วัน วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุด ๑๖.๓๐ น
๕ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมขณะอบรม ผู้หญิงให้สวมกางเกง ไม่ต้องใช้ผ้าสไบ
สมาทานอาชีวัฏฐมกะศีล
หมายเหตุ ไม่รับผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่สามารถอยู่ครบทั้ง ๔ วันได้ และมาไม่ทันภายในวันแรกก่อน ๑๑.๐๐ น.
ถ้ามา จะได้รับการอบรมกับอาจารย์ท่านอื่น คนละห้อง คนละอาคารกัน

วิปัสสนาโดยปรมัตถ์ โดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (อ.วัลลภ ชวนปัญโญ) และคณะ
วัตถุประสงค์ เน้นการปฏิบัติเพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
วิธีการ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สวดมนต์และฟังธรรมเทศนา
วันที่ ๑-๕ พฤศจิกายน พศ.๒๕๕๖ วิปัสสนาอริยสัจจ์ รับเฉพาะผู้ที่เคยผ่านการอบรมวิปัสสนาโดยปรมัตถ์เท่านั้น

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน โดยพระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะ
ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่สามารถอยู่ได้ตลอด ๑๐ วัน โดยวันแรกต้องมาให้ทันตั้งแต่การปฐมนิเทศเวลา ๑๑.๔๕ น.
ในการเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้น ถ้าท่านไม่ได้เข้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย ท่านเองจะเสียผลประโยชน์ที่ไม่ได้ฟังธรรมบรรยายและไม่ได้ส่งอารมณ์โดยครบถ้วน ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งจำเป็นยิ่งต่อการปฏิบัติ รวมทั้งช่วงเวลาที่น้อย การเจริญสติจึงไม่ต่อเนื่องนานพอที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาญาณได้ นอกจากนี้ การที่มีคนจำนวนมากเข้าๆออกๆระหว่างการอบรมเป็นการรบกวนบรรยากาศความสงบเงียบ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติของคนส่วนใหญ่
ดังนั้น จึงใคร่ขอร้องว่าในการอบรมกับพระอาจารย์ประจากและคณะนั้น ขอให้ท่านอยู่ปฏิบัติให้ครบตลอด ๑๐ วัน
สำหรับท่านที่มีเวลาน้อยหรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติกับพระอาจารย์มาก่อน ขอแนะนำให้ท่านลองเข้ากรรมฐาน ๕ วัน ซึ่งจัดตารางการปฏิบัติธรรมแบบเดียวกันพญ.ผกาเป็นวิทยากร จะได้ทราบแนวทางวิธีการปฏิบัติและประเมินตนเองได้ว่าท่านพร้อมที่จะมาเข้าอบรมแบบ ๑๐ วันหรือไม่

--- ระยะเวลาการเข้าอบรมแต่ละคอร์ส ---
- พระครูปลัดประจาก สิริวณฺโณ และคณะฯ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๓๐ น.วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐น.
- วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน๔ พญ.ผกา วราชิต วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๖.๐๐ น.
- กรรมฐานประยุกต์ธรรมชาติบำบัดโรค อ.สุทธิวัสส์ คำภา วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.
- วิปัสสนาโดยปรมัตถ์และอริยสัจจ์ อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข อ.วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- พระอาจารย์คเชนทร์ สุนฺทโร วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.ทิพยรัตน์ เผ่าวิจารณ์ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ฺน.
- การเจริญสติสัมปชัญญะเพื่อพัฒนาตนฯ รศ.จำเนียร ช่วงโชติ วันแรกเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๗.๓๐น.
- วันสงกรานต์,วันแม่แห่งชาติ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๐๙.๐๐ น.
- คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๒.๐๐ น.
- อ.แม่ชีนราศรี จตุพร, อ.วรพล ฝ่ายอุประ และคณะ วันแรกเริ่มเวลา ๑๐.๐๐ น. วันสุดท้ายสิ้นสุดเวลา ๑๕.๐๐ น.

คำเตือนสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรม ณ ศาลาธรรมสันติ
- ลูกโยคีที่มาปฏิบัติ ณ ศาลาธรรมสันติ วัดเขาพุทธโคดมหากท่านหวังบุญกุศล หวังสติปัญญา หวังพื้นฐานดี หวังหลุดพ้นในโอกาสต่อๆไป ท่านไม่ควรออกนอกสถานที่ปฏิบัติฯในยามวิกาล
- ขอให้ทำตามปฏิญญาในใบสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย เช่นไม่พูดคุยมาก ถ้าทำได้จะได้ผลดีเกิดขึ้นเกินคุ้มเกินค่า
- ของมีค่า ขอท่านอย่าเอาติดตัวไปเลย ให้นำมาแค่เงินปัจจัยหลัก ค่ารถ,ค่าเดินทาง ทำบุญตามศรัทธา
- ระวังภัยคนอื่นจะมายืมของท่านไปใช้คืนชาติหน้าจะมาเป็นมหิงสาไถนาใช้คืนทุกชาติจะยากจน โทรศัพท์มือถือห้ามใช้, หนังสือห้ามอ่าน, โทรศัพท์หากเอาไป ขอให้ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ ไม่แน่ว่าจะมีใครรับฝากไหม ใครบอกบุญไม่ต้องทำ ขอให้ไปทำด้วยศรัทธาตนเองที่กุฏิธุรการตอนที่เงินยังไม่หาย
ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้, ปิดไฟเมื่อเสร็จงาน

คำแนะนำ~การเดินทาง~อื่นๆ

กรรมฐาน ประยุกต์และธรรมชาติบำบัดโรคตามธรรมชาติ โดย อ. สุทธิวัสส์ คำภา ~ เพื่อประโยชน์สูงสุดควรอยู่ครบ ๓ วัน

การเจริญสติ-สมาธิ เพื่อพัฒนาตนและงาน โดย รศ.จำเนียร ช่วงโชติ ~ รับจำกัดเพียง ๖๐ท่าน , ควรสมัครล่วงหน้า , อายุ๑๗ปีขึ้นไป , ต้องอยู่ครบ ๔ วัน , วันแรกเริ่ม ๐๘.๓๐ น. , ผู้หญิงให้สวมกางเกง , หากมาสาย อยู่ไม่ครบ ๔ วัน ต้องไปปฏิบัติกับอาจารย์ท่านอื่นที่อื่นแทน

การอบรม วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐาน ๔ โดย พญ. ผกา วราชิต ~ สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐ วัน ๙ คืน ,มีความตั้งใจ มีสัจจะ มีความเพียรในการปฏิบัติโดยไม่เลิกกลางคัน ,เดินจงกรม นั่งสมาธิบัลลังก์ละ ๑ ชั่วโมง ,เปิดใจน้อมรับวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์สอน โดยไม่ใช้วิธีอื่นตลอดการอบรม , งดพูดตลอดการอบรม

ควรเตรียมชุดขาวมาเท่าจำนวนวัน หากไม่มีชุดไม่เป็นไร วัดมีชุดขาวซักสะอาดให้ยืม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้หญิงใส่กางเกงได้
ควรอยู่ปฏิบัติให้ครบทุกวัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง
มาพักก่อนวันปฏิบัติได้ แต่ควรแจ้งล่วงหน้า / ควรมาถึงก่อน ๙.๐๐ น. ของวันเริ่มปฏิบัติ

ทรัพย์สินมีค่า ติดตัวมาเท่าที่จำเป็น ต้องใช้ ระวังคนจะมายืมใช้โดยไม่บอกกล่าว

วัดเขาพุทธโคดม อยู่ถนนสุขุมวิท กม.ที่ ๑๑๙+๑๐๐ ม.(เสา กม.มองยาก) ฝั่งซ้าย ขาออกจาก กทม. เลยค่ายลูกเสือวชิราวุธประมาณ ๒ กิโลเมตร ,เลยโรบินสันศรีราชาไฟแดงที่สามพอดี หรือ เลยตึกคอมศรีราชา ประมาณ ๕๐๐ เมตร หน้าวัดมีปั้มน้ำมันESSOและปั้มปตท.(JETเก่า)ประกบอยู่ ทางเข้าวัดอยู่กลาง มีสัญญาณไฟหน้าวัด

เลี้ยวซ้าย เข้าวัด ตรงมาประมาณ ๑๐๐ เมตร เลี้ยวขวาตามถนน ขึ้นเขา ประมาณ ๓๐๐ เมตร พบลานจอดรถ จอดรถได้เลย ไปกุฏิธุรการ เพื่อลงทะเบียนต่อไป (ดูแผนผังประกอบ)
รถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น๑ (ป.๑) มีทั้งจากหมอชิต เอกมัย และสายใต้ ค่ารถประมาณ ๑๐๐ บาท ไม่แนะนำให้นั่ง ป.๒ เพราะช้า จอดนานน่ารำคาญ นั่งรถผ่านชลบุรี หนองมน บางพระ ลงรถที่ตึกคอม ศรีราชา นั่งสามล้อ ๔๐ บาท บอกให้ไปส่งวัดเขาพุทธโคดม ”””ด้านบนเขา””” อย่าลืมบอกไม่งั้นเดินเมื่อยล่ะ
หากนั่งรถตู้มาจากกรุงเทพ ต้องนั่งรถตู้ปลายทางแหลมฉบัง , พัทยา หรือสัต*_*บ บอกลง “วัดเขาพุทธโคดม ศรีราชา” รถตู้จะส่งถึงหน้าวัดเลย

หน้าวัดมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด เรียกมาให้ไปส่งบนเขาที่ปฏิบัติธรรมได้

เครื่องนอนพร้อม อาหารเลี้ยงฟรี เป็นมังสวิรัติ แต่รสดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ผู้ใดมีปัญหาสุขภาพรับศีล ๘ ไม่ได้ให้บอก รับศีล ๕ แทน จะได้เตรียมอาหารเย็นไว้ให้
ห้ามบอกบุญเรี่ยไรใดๆทั้งสิ้น จะทำบุญให้ไปที่กุฏิธุรการเท่านั้น, ห้ามทรงเจ้าเข้าผี,งดพูดมาก
สอนตามแนวทาง คุณแม่ สิริ กรินชัย

ทำเพื่อการกุศลอย่างแท้จริงไม่มีธุรกิจใดๆแอบแฝง*