มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.) เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร เป็นเจ้าคณะภาค ๑๘

มหาเถรสมาคม ประชุมครั้งที่ 21/2557 อังคาร 30 ก.ย.57 ที่พุทธมณฑล นครปฐม มีมติแต่งตั้ง พระเทพสิทธิมุนี (บุญสิน อุตฺตมชาโต/ขุนอุดม ป.ธ.9, M.A., Ph.D.) รองเจ้าคณะภาค 16, เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม กรุงเทพฯ, อาจารย์ประจำ มจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง "เจ้าคณะภาค 18" พระเทพสิทธิมุนีเกิดที่ อ.ท่าแซะ ชุมพร 29 เม.ย.2494, ป.ธ.9 สำนักวัดชนะสงคราม 2523, รจภ.16/2550, จล.วัดดุสิดาราม 2552