ภาษาอังกฤษวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.สันปูเลย  อ.ดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 50220
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดวรกร เขมปญฺโญ (พระครูบาน้อย เขมปญฺโญ)
 


วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ผาสิงห์  อ.เมือง  น่าน 55000
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส - อภิไชย) ผจล.ชท.
 


วัดกันตทาราราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกรุงเทพฯ แห่งที่ 49 (มหานิกาย)
ต.ตลาดพลู  อ.ธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
เจ้าสำนัก: พระครูปลัดจรูญ ฐานิสฺสโร
 


วัดเกาะยายฉิม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77230
เจ้าสำนัก: พระครูประวิตรพุฒิคุณ จอว., รจอ.บางสะพาน
 


วัดวังปลาโด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 36 (มหานิกาย)
ต.วังใหม่  อ.บรบือ  มหาสารคาม 44130
เจ้าสำนัก: พระอธิการโสบิน โสปาโกโพธิ จอว.
 


วัดสามผาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ พุทฺธสโร) จอว., จอ.ท่าใหม่
 


วัดสวนร่มบารมี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 5 (มหานิกาย)
ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65180
เจ้าสำนัก: พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ) จร., จต.ศรีภิรมย์
 


วัดมเหยงคณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 


ศูนย์วิปัสสนาธรรมกาญจนา

ต.ปรังเผล  อ.สังขละบุรี  กาญจนบุรี 71240
เจ้าสำนัก: อ.สุทธี ชโยดม
 


วัดถ้ำเขาไม้รวก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 24 (มหานิกาย)
ต.อ่างทอง  อ.ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์ 77130
เจ้าสำนัก: พระอธิการเด่นดวง ธนนาโค จอว., จต.อ่างทองเขต 2