นามรูปวัดเกาะยายฉิม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งที่ 14 (มหานิกาย)
ต.ร่อนทอง  อ.บางสะพาน  ประจวบคีรีขันธ์ 77230
เจ้าสำนัก: พระครูประวิตรพุฒิคุณ จอว., รจอ.บางสะพาน
 


วัดวังปลาโด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 36 (มหานิกาย)
ต.วังใหม่  อ.บรบือ  มหาสารคาม 44130
เจ้าสำนัก: พระอธิการโสบิน โสปาโกโพธิ จอว.
 


วัดเกาะแก้วคลองหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชลบุรี แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.ไร่หลักทอง  อ.พนัสนิคม  ชลบุรี 20140
เจ้าสำนัก: พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี วรวฑฺฒโน) จอว., จต.ไร่หลักทอง
 


วัดหนองหงส์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรี แห่งที่ 30 (มหานิกาย)
ต.สองพี่น้อง  อ.ท่าใหม่  จันทบุรี 22120
เจ้าสำนัก: พระมหามานพ เตชธมฺโม จอว., รจอ.ท่าใหม่
 


วัดมเหยงคณ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยา แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  อยุธยา 13000
เจ้าสำนัก: พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
 


วัดหนองหัวฟาน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 38 (มหานิกาย)
ต.หนองหัวฟาน  อ.ขามสะแกแสง  นครราชสีมา 30290
เจ้าสำนัก: พระมหาประกอบ ปภงฺกโร
 


วัดทุ่งไก่ดัก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตราด แห่งที่ 3 (มหานิกาย)
ต.ท่ากุ่ม  อ.เมือง  ตราด 23000
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติสารโกศล (นิคม สุนฺทโร) จร.
 


วัดสันติวัน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 (มหานิกาย)
ต.บึงพระ  อ.เมือง  พิษณุโลก 65000
เจ้าสำนัก: พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
 


วัดหนองเป็ดก่า

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุทัยธานี แห่งที่ 12 (มหานิกาย)
ต.หนองกระทุ่ม  อ.ทัพทัน  อุทัยธานี 61120
เจ้าสำนัก: พระธิติ ฐิตสํวโร รก.
 


วัดมหาธาตุวรวิหาร

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 4 (มหานิกาย)
ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  ราชบุรี 70000
เจ้าสำนัก: พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส-คล้อยวงศ์) จจ.