พุทโธวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่าน แห่งที่ 1 (ธรรมยุต)
ต.ผาสิงห์  อ.เมือง  น่าน 55000
เจ้าสำนัก: พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส - อภิไชย) ผจล.ชท.
 


วัดโสภณวนาราม

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดบุรีรัมย์ แห่งที่ 35 (มหานิกาย)
ต.หนองไม้งาม  อ.บ้านกรวด  บุรีรัมย์ 31180
เจ้าสำนัก: พระครูพัชรกิตติโสภณ รจอ.
 


วัดป่ารัตนธรรมคุณ

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 21 (ธรรมยุต)
ต.โพนงาม  อ.กมลาไสย  กาฬสินธุ์ 46130
เจ้าสำนัก: พระครูศีลสารวิมล (ประกอบ ปิยสีโล) จต.หลักเมือง
 


วัดถ้ำแสงเพชร

(มหานิกาย)
ต.หนองมะแซว   อ.เมือง  อำนาจเจริญ 37000
เจ้าสำนัก: พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส
 


วัดบ้านโพธิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 19 (มหานิกาย)
ต.หนองบัว  อ.ศีขรภูมิ  สุรินทร์ 32110
เจ้าสำนัก: พระครูสุจิตตาภิรม จอว., จต.หนองบัว
 


วัดบ้านจัว

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 13 (มหานิกาย)
ต.สมัย  อ.สบปราบ  ลำปาง 52170
เจ้าสำนัก: พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ วิสิปาโน-ด่านวินดา) จอว., จต.สมัย
 


วัดป่าหนองซอน

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ 9 (ธรรมยุต)
ต.หนองซอง  อ.เชียงยืน  มหาสารคาม 44160
เจ้าสำนัก: พระสมุห์หนูเกียง จกฺกวโร-ดวงหนูใจ จอว.
 


วัดอาจาโรรังสี

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2 (ธรรมยุต)
ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  สกลนคร 47130
เจ้าสำนัก: พระอธิการทรงวุฒิ ธมฺมวโร
 


วัดทุ่งหลวง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 25 (มหานิกาย)
ต.ทุ่งหลวง  อ.ปากท่อ  ราชบุรี 70140
เจ้าสำนัก: พระครูสังฆรักษ์เสน่ห์ มหทฺธโน-สลับลึก จอว.
 


วัดเลิศสวัสดิ์

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 26 (มหานิกาย)
ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว  นครราชสีมา 30340
เจ้าสำนัก: พระครูบวรสีลวัตร (ประเสริฐ รกฺขิตสีโล-ขามกิ่ง) จร.