พศ. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา หวังพัฒนาคุณภาพสำนักปฏิบัติธรรม คาดสรุปผลสำนักดีเด่นก่อน 5 ธันวาคม นี้

ผลิตพระวิปัสสนาจารย์เป้าปีนี้ 540 รูปเป็นที่พึ่งสังคมในภาวะวิกฤติ

พศ.เร่งจัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์  หวังแก้ปัญหาคณะสงฆ์ขาดแคลนพระนักเผยแผ่พุทธศาสนา  ตั้งเป้าปีละ  540  รูป  กระจายไปตามสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  รองรับทุกข์ทางใจของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นตามสภาพสังคม

โครงการชวนคนตกงานบวชปฏิบัติธรรม

พิษเศรษฐกิจลามถึงวงการพระ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯเสนอโครงการข้าวก้นบาตรช่วยชาติตามแบบอย่างวัดที่ ปราจีนบุรี รวมทั้งชวนคนตกงานให้เข้ามาบวชและปฏิบัติธรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระหว่างไม่มีงานทำ หลังจากพบว่าผู้คนเข้ามาบวชเรียนน้อยลง ส่งผลต่อจำนวนพระ-เณรลดฮวบน่าใจหาย เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เผยวัดหลายแห่งไม่มีพระ ทางจังหวัดต้องนิมนต์พระในตัวเมืองไปอยู่แทน สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้คนในวัยบวชจำเป็นต้องหางานทำหารายได้จุนเจือครอบครัว จึงเห็นความสำคัญของศาสนาน้อยลง

พศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี 2552

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2552 โดย พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานในพิธีเปิด

ผลวิจัยชี้ ผู้บริหารหญิงโตได้ด้วยธรรมะ

น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า ตามที่ในวันที่ 8 มี.ค. เป็นวันสตรีสากล ทางศูนย์คุณธรรมจึงอยากนำเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพของวลัยพร ศิริภิรมย์ นักวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษาตามวิถีพุทธ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ครูสตรีและสตรีทั่วไปได้ศึกษา ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน และผู้เกี่ยวข้อง 29 คน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551 โดยได้อ้างอิงถึงข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อปี 2549-2550 ว่า

ตั้งศูนย์ประสานงานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ - "พศ." ไฟเขียว หวังเป็นแหล่งรวมความรู้

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พระราชญาณวิสิฐ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ได้รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 400 สำนักทั่วประเทศ ที่วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า

ในที่ประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดได้มีมติเสนอให้จัดตั้ง ศูนย์ ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) รวมทั้งเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ จำนวน 13 รูป/คน ดังนี้