วัดธรรมมงคล


ต.บางจาก  อ.พระโขนง  กรุงเทพฯ 10260
นิกาย: ธรรมยุต

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระเทพเจติยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินฺธโร)

วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2506 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พุทธศักราช 2506 เป็นวัด
ปฏิบัติสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร วัดธรรมมงคลเป็นที่ตั้งของ สถาบันพลังจิตตานุภาพ (Willpower Institute)
และศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ อันมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักการบำเพ็ญสมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนา

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร เดิมเป็นป่าสะแก ซึ่งพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ ) ใชัเป็นที่พักธุดงค์ในระหว่างเดินทาง เข้ากรุงเทพฯ
นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีศรัทธาจึงมอบที่ให้  และได้สร้างเป็นวัดขึ้น เมื่อ พ.ศ . 2506  ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 40 ไร่ พระ เณร จำพรรษาประมาณ 500 กว่า รูป

พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล มีความประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ท่านได้พัฒนาถาวรวัตถุและให้การศึกษาทุกๆ ด้าน ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์

 

การอบรม

การอบรม

(1) หลักสูตรครูสมาธิ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) มีจุดประสงค์ในการเผยแผ่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ “โดยท่านคำนึงว่าชาวโลกได้พัฒนาก้าวไปไกลถึงยุคโลกาภิวัฒน์ เขาได้ลงทุนสร้างวัตถุต่างๆ ทั้งแหล่งบันเทิงเริงรมย์ ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทั้งหลาย ทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งรถยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน ยานอวกาศ สามารถย่นระยะทางไกลให้ใกล้ไปมาได้ง่าย ทั้งโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และอีเมลล์ ก็ย่นระยะการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสบาย ทั้งหมดเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ยังลงทุนกันได้ แล้วทำไมเราจะลงทุนสร้างนครธรรมให้ทันสมัยด้วยไฮเทคต่างๆ เพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะบ้างมิได้หรือ”

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้สร้างนครธรรม และเปิดสอนสมาธิให้กับประชาชนเพื่อย่นระยะการศึกษาและปฏิบัติธรรมะ โดยสร้างเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพ ท่านได้จัดทำหลักสูตรครูสมาธิขึ้นเพื่อสอนสมาธิระยะเวลา 6 เดือนให้ประชาชนในกาลต่อมา

หลักสูตรครูสมาธิ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติมาแล้ว เพราะต้องรักษาศีล 8 และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผลดี เป็นหลักสูตรเพื่อสอนสมาธิให้ประชาชนสามารถเป็นครูสอนสมาธิได้ ตามหลักการของพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เริ่มเปิดดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2540 ใช้ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน (หลักสูตร 200 ชั่วโมง) ในแต่ละหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 เทอมๆ ละ 40 วัน เรียนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบปฏิบัติภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตร และสุดท้ายจึงจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ บัดนี้ นักศึกษาครูสมาธิที่จบหลักสูตรแล้วเป็นจำนวนมาก

1. ภาคปกติ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-20.30 น.
2. ภาคพิเศษ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

(2) หลักสูตรคณะสาสมาธิ (สมาธิเข้ม)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมดังนี้คือ การเดินจงกรม การทำสมาธิ และการฟังพระธรรมเทศนา

(3) หลักสูตรชินนสาสมาธิ (การชนะใจตนเอง)

เป็นหลักสูตรการฝึกสมาธิในระดับเบื้องต้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องถือศีล 5 หรือศีล 8 ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความสมัครใจ ฝึกการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม และการฟังธรรมะ วิธีการเรียนการสอนจะมีการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานของการทำสมาธิ ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติจริงตามทฤษฎีที่ได้เรียนมา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับจากการปฏิบัติดังกล่าว

หลักการและเหตุผล
เป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งเป็นสองหลักสูตร

1. หลักสูตร 1 วัน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์สมาธิวิริยานุภาพ

2. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน มีระเบียบปฏิบัติ มีที่พักอย่างดี มีอาหาร ตารางเรียน และปฏิบัติในแต่ละวันตามกำหนดเวลา ผู้เข้าปฏิบัติจะถือศีล 5 การแต่งกายขอให้สุภาพเรียบร้อย (ไม่จำกัดสี)

2.1 คณะประชาชนทั่วไปมีเดือนละ 1 ครั้ง ปฐมนิเทศวันศุกร์ 19.00 น. ปัจฉิมนิเทศวันอาทิตย์เวลา 16.00 น.

2.2 คณะกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงาน เช่น ข้าราชการครู ตำรวจ ทหาร นักศึกษา หรือบริษัทต่างๆ ที่จัดมาเป็นคณะ สามารถรับได้ตลอดทั้งปี

เป้าหมายของหลักสูตร
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สามารถมาเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้ มาฝึกปฏิบัติสมาธิตามหลักสูตรของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์
2. เพื่อย่นระยะเวลาในการเรียนสมาธิและปฏิบัติธรรม
3. เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติสมาธิร่วมกัน

หัวข้อบรรยาย
1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. ประโยชน์ของสมาธิ
7. วิทิสาสมาธิ
8. การวัดผลของสมาธิ
9. สมาธิกับการทำงาน

(4) หลักสูตรนิรสาสมาธิ (สมาธิตัดความกังวล)

เป็นหลักสูตร 3 วัน 2 คืน สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้ว และบุคคลทั่วไปที่ผ่านการฝึกอบรมสมาธิเบื้องต้น (ชินนสาสมาธิ) 3 ครั้งขึ้นไป หลักสูตรนี้เน้นการปฏิบัติเป็นหลัก ให้ทุกท่านทำสมาธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อความก้าวหน้าแห่งการทำสมาธิและเป็นการพัฒนาจิตใจตนเองเป็นสำคัญ ผู้เข้าปฏิบัติต้องถือศีล 8 กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง และไปปฏิบัติธุดงค์นอกสถานที่ทุก 3 เดือน (มินิธุดงค์)

(5) หลักสูตรยุวสาสมาธิ

เป้าหมายหลัก
ให้เยาวชนฝึกทำความสงบแก่จิตใจโดยการทำสมาธิเพิ่มพูนพลังจิต เพื่อที่เยาวชนจะได้เจริญวัยทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการในการรักษาศีล การใช้สมาธิ และการใช้ปัญญาเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของเยาวชน และดำเนินชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมวัย อันจะยังผลให้เป็นเยาวชน

1. มีความเฉลียวฉลาดเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
2. มีความจำดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความโปร่งใสในการใช้ความคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดี
5. มีความสงบ สุขุมเยือกเย็น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนใช้สมาธิเป็น “เครื่องอยู่” อันให้ความพึงพอใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการแสวงหา “เครื่องอยู่” อื่นๆ อันเป็นภัยต่อการพัฒนาทางด้านความคิดและพื้นฐานจิตใจ เช่น หนังสือการ์ตูน-หนังสือลามก คอมพิวเตอร์เกมส์ที่ชักนำให้คุ้นเคยกับความรุนแรงทำลายล้าง สถานบันเทิงอันเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด ฯลฯ อันเป็นสาเหตุให้ประพฤติปฏิบัติไปในทางเสื่อมเสีย

หัวข้อบรรยาย
1. จุดประสงค์การทำสมาธิ
2. อิริยาบถ 4
3. จุดเริ่มต้น
4. การบริกรรม
5. ลักษณะต่อต้านสมาธิ
6. สมาธิกับการเรียน
7. วิทิสาสมาธิ
8. ประโยชน์ของสมาธิ
9. สมาธิกับการควบคุมอารมณ์

หลักในการดำเนินการ
หลักสูตรยุวสาสมาธิ แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการเรียนการสอนเยาวชนในระดับต่างๆ ดังนี้

หน่วยที่ 1 สำหรับชั้นอนุบาล 2-อนุบาล 3 (อายุ 5-6 ปี)
หน่วยที่ 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 1-ประถมปีที่ 3 (อายุ 7-9 ปี)
หน่วยที่ 3 สำหรับชั้นประถมปีที่ 4-ประถมปีที่ 6 (อายุ 10-12 ปี)
หน่วยที่ 4 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 (อายุ 13-15 ปี)
หน่วยที่ 5 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 6 (อายุ 16-18 ปี)

(6) หลักสูตรคณะสาสมาธิ (สมาธิสัญจร)

เป็นหลักสูตร 1 วัน สำหรับครูสมาธิและและบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ หลักสูตรนี้เน้นการสร้างสัมพันธไมตรีกันระหว่างครูสมาธิแต่ละรุ่น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นนักศึกษาครูสมาธิ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและพระศาสนา คือได้ร่วมกันปฏิบัติสมาธินอกสถานที่ ทั้งยังได้ทำบุญร่วมกันตามวัดต่างๆ ตามแต่สถาบันพลังจิตตานุภาพจะกำหนดในแต่ละครั้ง กำหนด 3 เดือน 1 ครั้ง

เป้าหมายของหลักสูตร
นักศึกษาครูสมาธิทุกรุ่น และบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

กิจกรรมหลัก
1. การทำสมาธิการและทำบุญตามวัดต่างๆ
2. แลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างเดินทาง
3. สร้างสัมพันธไมตรีต่อกันและกัน

(7) หลักสูตรอัตถสาสมาธิ (ธรรมศึกษา)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ มาแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ปฏิบัติสมาธิอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำสมาธิแล้วยังได้มีการศึกษาธรรมศีกษา ตรี, โท, เอก พร้อมกันไปด้วย เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง ทั้งยังได้ได้ทราบหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา รับสมัครปีละ1 ครั้ง ในช่วงเข้าพรรษา

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 132 ถ.สุขุมวิท ซ.101 ตรอกปุณณวิถี 20   ตำบล: บางจาก   อำเภอ: พระโขนง   จังหวัด: กรุงเทพฯ   รหัสไปรษณีย์: 10260
โทร.: 02-311-1387, 02-332-4145, 02-741-7822
เว็บไซต์: http://www.dhammamongkol.com/
อีเมล: ........
เฟซบุค: ........
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

 


 

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1052]