วัดสวนร่มบารมี


สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 5
ต.วงฆ้อง  อ.พรหมพิราม  พิษณุโลก 65180
นิกาย: มหานิกาย

 

แนะนำสำนักฯ และเจ้าสำนักฯ

เจ้าสำนัก พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ) จร., จต.ศรีภิรมย์

กรรมการบริหาร ศปท.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

วัดสวนร่มบารมี เป็นวัดในเขตตำบลวงฆ้อง เขต 1  มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ มีพระภิกษุสงฆ์ จำพรรษาประมาณ 40 รูป  

สภาพพื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณ 80%   สิ่งปลูกสร้างประมาณ 20%  ภายในวัดมีโบสถ์ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง ศาลาโรงฉัน 1 หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม 3 หลัง ศาลาที่พักใหญ่ 3 หลัง
สำนักเรียนนักธรรมและบาลี 1 หลัง 

มีลานเดินจงกรมมากมายรอบบริเวณวัด มีจุดพักผ่อนรอบบริเวณวัด มีจุดพักผ่อนรอบบริเวณวัด

มีการจัดปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี

 

การอบรม

 
 

รายละเอียดกิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำ

วัดสวนร่มบารมี เป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก  เป็น อปต. ให้อบรมบรรยายธรรมะแก่ประชาชน นิสิต นักศึกษา นักเรียน ข้าราชการ นักธุรกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึงปัจจุบัน

มีแผนงานการปฏบัติธรรมประจำทุกๆ ปีของวัด 8 แผนงาน ดังนี้ 

ศีลธรรมและวัฒนธรรม  จัดให้มีพิธีบำเพ็ญบุญและปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ มีกิจกรรมดังนี้

 • ทำบุญตักบาตร บูชาพระ กราบพระ อาราธนาศีล 5-8 รับศีล สมาทานศีลอุโบสถ ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุ สามเณร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีลงลานธรรม ทำความสะอาดวัด
 • นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
 • ทุกๆ กึ่งเดือนพระภิกษุลงฟังพระปาฏิโมกข์ตลอดปี

จัดให้มีพิธีบำเพ็ญบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันอัฏฐมีบูชา  มีกิจกรรมภาพรวมดังนี้

 • ร่วมกันบำเพ็ญบุญตักบาตร จัดบวชพราหมณ์ นุ่งขาวห่มขาว สมาทานศีลปฏิบัติธรรม 4 วัน 3 วัน บ้าง ตามแต่ละกิจกรรม
 • ฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญของวันนั้นๆ 
 • ถวายเทียนจำนำพรรษา พิธีเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ร่วมกับพระภิกษุ สามเณร

กิจกรรมการจัดค่ายพัฒนาคุณธรรมชีวิต และอบรมคุณธรรม จริยธรรม มีดังนี้

 • จัดค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 3 วัน 2 คืน
 • จัดค่ายปฏิบัติธรรมฟื้นฟู และสงเคราะห์และสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติด 15 วัน
 • จัดค่ายฝึกอบรม การปลูกฝังค่าสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างภาวะการเป็นผู้นำ สร้างประสบการณ์ปลุกจิตสำนึก การดำเนินชีวิตของชาวพุทธ สร้างกลุ่มสัมพันธ์เครือข่าย
 • จัดค่ายฝึกอบรมครูดีวิถีพุทธ ข้าราชการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม

สุขภาพอนามัย จัดกิจกรรมดังนี้

 • จัดทำโครงการ ลด-ละ-เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร  และส่งเสริมการทำเกษตรผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยสาธิตวิธีการทำปู๋ยชีวภาพให้กับชุมชนเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางเกษตร และทางหน่วยได้จัดทำแปลงเกษตรผักปลอดสารพิษเพื่อทดลองการใช้ปุ๋ยชีวภาพ เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน
 • จัดทำโครงการศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเข้าในระดับ ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับภาค โดยทางหน่วยได้ประสานงานกับภาครัฐให้นำผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดในศูนย์อย่างต่อเนื่อง ได้รับคัดเลือกเป็นวัดที่มีสวนพืชสมุนไพรในวัด
 • จัดตั้งกลุ่มเยาวชนและประชาชนปฏิบัติธรรม ต่อต้านยาเสพติด ได้มีการจัดเวทีเปิดการอบรมเยาวชนและประชาชน
 • ให้มีการร่วมจัดโครงการอบรมให้มีความรู้ในเรื่อง "การเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน" 

สัมมาชีพ จัดกิจกรรมดังนี้

 • จัดทำแปลงเกษตรสาธิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพระราชดำริ โดยวัดสวนร่มบารมี ได้จัดทำแปลงเกษตรสาธิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน และได้ผลักดันให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดทำและเผยแพร่ปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในแปลงเกษตรของแต่ละหมู่บ้าน
 • จัดตั้งร้านค้าส่งเสริมอาชีพภายในวัดและชุมชน เช่น ร้านค้าสมุนไพร  การเรียนการสอนเรซิ่น ผ้าบาติก ทำบายศรี จัดประดับผ้า เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม

สันติสุข จัดกิจกรรมดังนี้

 • จัดทำค่ายคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกฝังให้รู้ถึงคุณธรรมและหลักธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
 • จัดทำโครงการ คนถึงธรรม ธรรมถึงคน โดยได้ไปเผยแผ่ธรรมตามหมู่บ้าน (รับศีล 5 ตลอดชีวิต)
 • จัดเวทีฝึกอบรมสร้างความสามัคคี เสียสละ การให้อภัยกัน และฝึกจิตใจให้เข้มแข็งในภาวะการเป็นผู้นำให้กับตนเองและชุมชน  แบบเวทีสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญปัญหาในทุกๆ เรื่อง
 • จัดเวทีสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน เพื่อลดปัญหาความก้าวร้าวและความรุนแรงด้านพฤติกรรมของเยาวชนให้ลดน้อยลง และสร้างภาวะผู้นำไปทางที่ดีให้กับเยาวชน

ศึกษาสงเคราะห์ จัดกิจกรรมดังนี้

 • จัดส่งพระภิกษุที่เป็นครูสอนปริยัติธรรมและการศึกษานอกโรงเรียน ถวายความรู้แก่พระภิกษุสามเณร และเยาวชน พร้อมแจกทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มาเข้ารับการอบรมโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกๆ ครั้ง
 • ทางวัดสวนร่มบารมี ได้ส่งเสริมให้พระทุกรูปที่สนใจในการศึกษาโดยส่งให้ไปเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ กับสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้ด่อยโอกาสตามสถานศึกษาในชุมชนต่างๆ
 • จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนต่างๆ และได้มีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พระภิกษุเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางแผนงานในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการประเมินผลนักเรียนร่วมกับคณะครูอาจารย์ของโรงเรียนต่างๆ

สาธารณะสงเคราะห์ จัดกิจกรรมดังนี้

 • เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องในเรื่องการรับรู้ และเรื่องการเรียนรู้ ให้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน และเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้  โดยชื่อโครงการว่า "โครงการสานฝันสู่วันอาชีพ" 
 • จัดทำโครงการของบประมาณสนับสนุนสร้างศาลาประชาคม จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรม และเป็นสถานที่บรรยายธรรม และเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการคนถึงธรรม ธรรมถึงคน  สถานที่ฝึกอาชีพและเป็นสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญแห่งชาติ  รับคุมประพฤติให้กับโรงเรียนในกรณีมีนักเรียนที่ได้รับภาคทัณฑ์ โดยนำนักเรียนกลุ่มนี้มาช่วยพระทำงานที่วัด หรือบำเพ็ญประโยชน์สถานที่ต่างๆ 

กตัญญูููููููกตเวทิตาธรรม จัดกิจกรรมดังนี้

 • จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ  14 เมษายน ของทุกปี ทางวัดสวนร่มบารมีได้เชิญชวนให้ชุมชนทุกๆ หมู่บ้านมองเห็นความสำคัญชของกิจกรรมนี้ โดยการจัดกิจกรรมขึ้นภายในวัด 
 • จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี ได้จัดเครื่องสักการะบูชาและสวดมนต์ถวาย
 • จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี
 • มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ครู ข้าราชการปฏิบัติธรรม จัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในทุกๆปี

สามัคคีธรรม จัดกิจกรรมดังนี้ ทุกๆ วันพระจะมี พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไปร่วมกันฟังธรรมสวนะทุกปีๆกึ่งเดือนจะมีการงลลานเพื่อร่วมพัฒนาวัดในทุก ๆ ด้าน และเชิญชวนประชาชน พระภิกษุ สามเณร ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ วัดสวนร่มบารมี เป้นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและให้ข้อมูลแก่ ครูอาจารยย์ เยาวชนอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน จนวัดสวนร่มบารมีได้รับเกียรติคุณ"องค์กรดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไข้ปัญหายาเสพติด" ได้จัดทำค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมในปีต่างๆ ดังนี้ จัดทำโครงการเยาวชนอาสารณรงค์ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกๆปี มีเยาวชนเข้าร่วม จำนวนปีลละ 100 คน จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เยาวชน นิสิต นักศึกษา เป็นประจำตลอดปี มีเข้าร่วมครั้งะ จำนวน 50-250 คน 1-4 ค่าย/เดือน จัดทำพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เป็นประจำตลอดปี มีเข้าร่วมครั้งะ จำนวน 250 คน จัดทำพิธีปฏิบัติธรรม ทุกปีๆละ 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็น พระภิกษุ 80 รูป สามเร 2 รูป ประชาน 300 คน
 

กฎระเบียบของสำนักปฏิบัติธรรม

 1. การสมัครเข้ารับการอบรม ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า หรือจัดทำโครงการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรม เพื่อทางจะได้จัดกำหนดการอบรมประจำปีการศึกษา
 2. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน หรือ หลักสูตรพิเศษปรับระยะเวลาตามความต้องการของหน่วยที่ขอเข้ารับการอบรม  ต้องมีครู อาจารย์ ช่วยควบคุม ดูแลนักเรียน นักศึกษาอย่างน้อยรุ่นละ 2 คน   ถ้ามีผู้เข้าอบรมเป็นหญิงรวมอยู่ด้วย ต้องมีครู อาจารย์หญิง อย่างน้อย 1 ท่าน ครู อาจารย์ ต้องร่วมดูแลโดยใกล้ชิด และปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียน นักศึกษา และมีรถยนต์ประจำ 1 คัน
 3. การแต่งกาย  เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา แต่งในพิธีปิดการอบรม และรับวุฒิบัตร เครื่องแต่งกายชุดลำลอง ใช้เสื้อผ้าแบบสุภาพ สีขาว ไม่รัดรูปจนเกินไป เหมาะสมตามฤดูกาล และสะดวกต่อการฝึกภาคปฏิบัติ เช่น ชุดฟอร์ม เสื้อยืด ไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้น
 4. เครื่องแต่งกาย แต่งชุดนักเรียนในวันเปิดและปิดการอบรม  แต่งชุดสุภาพระหว่างการอบรม (หญิงไม่ให้ใส่ขาสั้นหรือขาสามส่วน)
 5. สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวที่ต้องนำมาเอง เช่น สมุด ปากกา ผ้าห่ม (ฤดูหนาว) ผ้าเช็ดตัว สบู่ แปรง ยาสีฝัน ยารักษาโรคประจำตัว
 6. สิ่งของต้องห้าม สิ่งเสพติด อบายมุขทุกชนิด เช่น เหล้า เบียร์ บุหรี่ ยาบ้า อุปกรณ์การพนัน เป็นต้น

 

ที่อยู่-การติดต่อ

เลขที่-ซอย-ถนน: 99 ม.1   ตำบล: วงฆ้อง   อำเภอ: พรหมพิราม   จังหวัด: พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์: 65180
โทร.: 081-972-7489
เว็บไซต์: http://www.suanrom.or.th/ ??
อีเมล: hey.aladin@hotmail.com
เฟซบุค: วัดสวนร่มบารมี พิษณุโลก
ทวิตเตอร์: ........

 

แผนที่-การเดินทาง

Javascript is required to view this map.

แบบสอบถาม:
[รหัสสำนักปฏิบัติธรรม: 1515]